Na czym polega odwrotne obciążenie VAT dostawy towarów?

Na czym polega odwrotne obciążenie VAT dostawy towarów?

 

Odwrotne obciążenie VAT polega na tym, iż cały obowiązek rozliczenia podatku należnego z danej transakcji staje się obowiązkiem nabywcy, a nie sprzedawcy. Tym samym oznacza to, że następuje tu przesunięcie obowiązku rozliczenia podatku od towarów i usług z dostawcy na nabywcę.

Głównie odwrotnym obciążeniem obejmowane są towary, które są szczególnie narażone na wszelkie wyłudzenia podatku VAT. Towary te znajdują się w załączniku nr 11 do ustawy o VAT.

Jak wspomniano powyżej, odwrotne obciążenie dotyczy towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług, ale w sytuacji gdy:

  • dostawca jest podatnikiem u którego sprzedaż nie korzysta z tzw. zwolnienia podmiotowego od podatku (art. 113 ust. 1 i 9 ustawy), czyli nie korzysta ze zwolnienia z VAT do limitu 150.000 zł,
  • nabywca – jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym (art. 15),
  • dostawa nie jest objęta zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122 ustawy (zwolnienia dla towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej z VAT oraz dla dostaw złota inwestycyjnego).

 

Jak wygląda fakturowanie w przypadku odwrotnego obciążenia?
Faktura, która ma stwierdzać stan dokonania dostawy towarów objętych odrotnym obciążeniem nie zawiera następujących danych:

  • stawki podatku,
  • sumy wartości sprzedaży netto,
  • kwoty podatku.

Jednakże zamiast w/w danych, powinna zawierać wyrazy „odwrotne obciążenie”

Jaki jest obowiązek podatkowy?
W momencie dostawy towarów objętych odwrotnym obciążeniem powstaje obowiązek podatkowy. Oznacza to również, że jeżeli otrzymano całą zapłatę lub jej część tuż przed dokonaniem dostawy, to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania – w odniesieniu do otrzymane kwoty.

Natomiast podstawą opodatkowania jest oczywiście wszystko, co może stanowić zapłatę dla dostawcy towarów i związane jest ze sprzedażą od nabywcy i ma bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych przez podatnika. Podstawą opodatkowania są:

  • podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
  • koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dostawcę od nabywcy.

 

Czy nabywca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego?
Oczywiście w przypadku odwrotnego obciążenia nabywca ma prawo do odliczenia podatku na zasadach ogólnych. W tym wypadku kwota podatku należnego stanowi równocześnie kwotę podatku naliczonego.

Jak wspomniano powyżej, nabywcy przysługuje prawo do odliczenia podatku na zasadac ogólnych (tj. w takim zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych), w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, pod warunkiem że podatnik (nabywca) uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek.

Jakie deklaracje musi wykazać dostawca i nabywca?
Dostawca wypełnia deklarację:

  • VAT-7(16), VAT-7K(10), VAT-7D(7) i wykazuje tam łączną kwotę podstawy opodatkowania dostawy towarów objętych systemem odwrotnego obciążenia – w części C w poz. 31.

 

Natomiast nabywca zobowiązany jest:

  • do wykazania tych transakcji w deklaracji VAT-7(16), VAT-7K(10), VAT-7D(7) w części C w poz. 34 i 35 i jednocześnie – jeżeli towar będzie wykorzystywany przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych – ma prawo do odliczenia w części D.2. odpowiednio w poz. 42 i 43 (jeżeli zakup będzie zaliczony u podatnika do środków trwałych) lub w poz. 44 i 45 (w przypadku nabycia towarów pozostałych).

Jak wygląda złożenie i korekta VAT-27?

Sprzedawca, który dokonuje dostawy towarów jest zobowiązany do składania zbiorczych informacji podsumowujących w obrocie krajowym – jest to VAT-27. Sprzedawca składa VAT-27 za okresy rozliczeniowe, w których powstał obowiązek podatkowy, w terminach przewidzianych dla złożenia przez podatnika deklaracji dla podatku od towarów i usług.

Natomiast korekty VAT-27 dokonuje się w przypadku zmiany wartości dostaw towarów objętych obowiązkiem informacyjnym (VAT-27). Korekty tych wartości dokonuje się za okres, w którym sprzedawca dokonuje korekty podstawy opodatkowania w deklaracji VAT.

Korektę należy złożyć niezwłocznie, jeżeli w złożonej uprzednio informacji wystąpił błąd w jakiejkolwiek pozycji lub wystąpiła konieczność zmiany (korekty) wartości dostaw z innego powodu niż błąd.

Korektę składa się podobnie jak korektę deklaracji VAT, na tym samym formularzu (VAT-27) zaznaczając w poz. 8 kwadrat „2. Korekta informacji”. Korekta informacji powinna zawierać wszystkie prawidłowe dane wykazane w złożonej wcześniej informacji podsumowującej oraz poprawione dane (które wymagały korekty). Jeżeli korekta dotyczyła kolumny „b”, „c” lub „d” formularza, w kolumnie „a” należy zaznaczyć kwadrat „Tak”. W przypadku skorygowania w kolumnie „d” wartości do zera (0), w kolumnach „b” i „c” należy powtórzyć dane nabywcy, a w kolumnie „d” wpisać „0,00” i w kolumnie „a” zaznaczyć kwadrat „Tak”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *