Co to jest pełna księgowość?

Co to jest pełna księgowość?

Przedsiębiorstwa zobowiązane są do prowadzenia księgowości – uproszczonej lub pełnej. Uproszczona księgowość została opisana we wcześniejszym artykule: https://www.e-deklaracje.pl/co-to-jest-uproszczona-księgowość/. Jeżeli chodzi o księgowość pełną – jest ona przeznaczona głównie dla dużych przedsiębiorstw, które osiągają znacznie większe dochody.

Co to jest pełna księgowość?
Pełna księgowość jest bardziej precyzyjną formą księgowości niżeli jej uproszczona wersja. System księgowania jest bardziej precyzyjny, ale zarazem bardziej rozbudowany i tym samym bardziej skomplikowany. Dzięki tak pełnemu zobrazowaniu sytuacji firmy w określonym czasie, przedsiębiorstwo może sprawdzić każdą kwotę, która przepłynęła przez firmę – każda transakcja jest w tym wypadku rozpisywana na dwóch kontach.

W pełnej księgowości ewidencjonuje się każdą operacje, każde zdarzenie, a więc każdy grosz przepływający przez firmę – nawet wpływy do kasy, uszkodzenie towaru, przelewy z banku, zaciągnięcie kredytu, zapłata za towar czy też wzięcie towaru z odroczoną płatnością itp.

Z jednej strony pełna księgowość niesie za sobą dużo więcej wymagań stawianych przedsiębiorcom – przede wszystkim wymagane jest bardzo dokładne prowadzenie ewidencji księgowej i spełnienie większej ilości obowiązków księgowych i podatkowych. Z drugiej strony księgowość daje przedsiębiorcom w zamian dużo większą kontrolę nad firmą i dzięki niej można przeanalizować wszelkie istotne dane dotyczące całej działalności.

Oczywiście pełna księgowość jest sporym kłopotem dla mniejszych przedsiębiorców, ponieważ jej prowadzenie jest zdecydowanie bardziej kosztowne i skomplikowane. Dodatkowo wymaga się w tym wypadku od przedsiębiorców poznawania na bieżąco wielu zawiłych przepisów prawnych.

W jakiej formie prowadzona jest pełna księgowość?
Pełną księgowość prowadzi się w formie księgi rachunkowej – księgi handlowej. Księgi handlowe prowadzone są na podstawie dowodów księgowych i ujmują zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym. Obejmują one zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, a także wykaz składników aktywów i pasywów.

Księgi handlowe obejmują następujące elementy:

 • Dziennik – służy do zapisywania w porządku chronologicznym, dzień po dniu, danych o operacjach gospodarczych. Zapisy w dzienniku muszą być kolejno numerowane, a sumy zapisów (obroty) liczone w sposób ciągły.
 • Konta księgi głównej – wprowadza się pod datą otwarcia ksiąg rachunkowych salda początkowe aktywów i pasywów, a następnie dokonuje zapisów wszystkich operacji za kolejne miesiące, zarejestrowanych uprzednio lub jednocześnie w dzienniku.
 • Konta księgi pomocniczej (ewidencji analitycznej) – prowadzi się w szczególności dla:
  – środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonanych od nich odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych),
  – rozrachunków z kontrahentami,
  – rozrachunków z pracownikami,
  – operacji sprzedaży (kolejno numerowane własne faktury i inne dowody, ze szczegółowością niezbędną do celów podatkowych),
  – operacji zakupu (obce faktury i inne dowody), kosztów.
 • Zestawienie obrotów i sald księgi głównej
 • Zestawienie sald kont pomocniczych 
 • Wykaz składników aktywów i pasywów

Forma pełnej księgowości jest bardzo rozbudowana i skomplikowana, jednakże wiele firm zatrudnia do pomocy biura rachunkowe lub obsługuje swoją księgowość samodzielnie za pomocą programów komputerowych np. SYSTIM.PL

Jakie są ZALETY pełnej księgowości?

 • bardzo dokładny obraz operacji finansowych jakie mają miejsce w przedsiębiorstwie;
 • umożliwienie przeprowadzenia dogłębnej analizy ponoszonych wydatków, kosztów osiąganych przychodów, zysków;
 • pomaga w planowaniu kolejnych przedsięwzięć w firmie;
 • umożliwia organom kontrolnym dokonywanie kontroli stanu majątku i finansów podmiotu gospodarczego;
 • pokazuje jakie zmiany powinna wprowadzić firma w zakresie prowadzonej rachunkowości oraz finansach;
 • możliwość bieżącej kontroli finansowej w firmie;
 • ewidencja każdego przychodu oraz rozchodu w firmie;
 • możliwość bieżącego dokumentowania zdarzeń gospodarczych w firmie;
 • poprawa efektywności działań przedsiębiorstwa.

Jakie są WADY pełnej księgowości?

 • bardziej skomplikowany forma prowadzenia ewidencji zdarzeń i rozbudowany system rejestracji na dwóch kontach w Księgach Rachunkowych;
 • ponoszenie dużych większych kosztów wiążących się z prowadzeniem pełnej księgowości;
 • czasem pomocne jest podjęcie współpracy z księgową lub biurem rachunkowym – kolejne dodatkowe koszty;
 • stosowanie się do wymagań i regulacji jakie narzuca Ustawa o rachunkowości;
 • konieczność bycia na bieżąco w często zmieniających się przepisach prawa;
 • ogólny wzrost kosztów utrzymania.

Reasumując, pełna księgowość to skomplikowany system generowania informacji finansowej o firmie, jest to dużo droższy system, ale tym samym bardzo cenny – generuje bardzo cenne źródło informacji dla firmy, ponieważ pokazuje wszystkie przepływy pieniężne działalności. Natomiast uproszczona forma księgowania pokazuje tylko informacje na temat tego ile firma zarobiła wg. ustawodawców i jaki podatek powinna zapłacić, zaś pełna księgowość pokazuje nie tylko to czy dana firma zarobiła i ile, ale również to gdzie dokładnie są jej pieniądze.

Dzięki pełnej księgowości jednostki gospodarcze zyskują ogromne zasoby informacyjne, które pomagają w podejmowaniu decyzji związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem, ale niestety obok tej ogromnej wartości informacyjnej pojawią się wysokie koszty i skomplikowane regulacje.

Pewnym jest, że większość małych firm lub średnich (sektor MŚP) nie będzie chętna do prowadzenia pełnej skięgowości, która związana jest z dużymi kosztami i ogromną pracą nad skomplikowanym systemem prowadzenia sprawozdawczości w firmie. Zapewne tylko jednostki, którym narzuci ten obowiązek regulacje prawne będa zobowiązane do jej prowadzenia. I nie ma się temu co dziwić.