Co to są dowody księgowe?

Co to są dowody księgowe?

W księgowości największe znaczenie mają dokumenty księgowe, które rejestrują wszelkie operacje gospodarcze. Dokumenty księgowe zawierane są w ewidencji księgowej i stanowią bardzo ważne źródło informacji na temat finansów firmy. Na ich podstawie sporządzane są analizy lub sprawozdania finansowe.

Co to jest dokument księgowy?
Dokument księgowy to szczegółowa informacja, która informuje o zaistniałej operacji gospodarczej w danej jednostce. Informacja ta sporządzona jest w formie pisemnej, zgodnie z przepisami prawa, zawierająca niezbędną treść i będąca podstawą zapisu w ewidencji księgowej.

Jakie istnieją rodzaje dowodów księgowych?

 1. Z uwagi na etapy sporządzania – zalicza się do nich:
  a) dowody źródłowe – wystawione na podstawie zaistniałych operacji gospodarczych, np.: asygnaty kasowe(KP, KW), karty pracy, dokumenty magazynowe (Pz, Rw, Pw, Wz), itp.;
  b) dokumenty wtórne – wystawione na podstawie dokumentów pierwotnych, np.: raporty kasowe, listy płac, rozdzielniki zużycia materiałów, itp.
 2. Z uwagi na jednostkę wystawiającą – wyróżnia się dokumenty:
  a) zewnętrzne własne (między innymi Fa VAT sprzedaży, które doręczamy odbiorcom), wystawione przez komórki organizacyjne jednostki gospodarczej, np.: faktury VAT lub rachunki sprzedaży, asygnaty kasowe, listy płac, polecenia księgowania, noty odsetkowe wystawione odbiorcom, itp.;
  b) zewnętrzne obce (głównie faktury VAT zakupu otrzymywane od dostawców), wystawione przez komórki organizacyjne innych jednostek, np.: faktury VAT lub rachunki zakupu, noty odsetkowe otrzymane od dostawcy, wyciągi bankowe, itp;
  c) wewnętrzne (są to te dowody, które potwierdzają operacje gospodarcze zaszłe na obszarze naszej jednostki gospodarczej np. RW, PK itp.).
 3. Ze względu na przeznaczenie dokumenty własne dzielimy na:
  a) zewnętrzne, wystawione dla obcych jednostek, np.: faktury VAT lub rachunki sprzedaży, noty odsetkowe;
  b) wewnętrzne, wystawione na potrzeby własne jednostki, np.: polecenia księgowania, karty pracy, listy płac, dokumenty magazynowe, itp.
 4. W zależności od rodzaju przedmiotu ewidencji księgowej:
  a) kasowe, tj.: asygnaty kasowe, raporty kasowe, wnioski o zaliczkę;
  b) bankowe, tj.: wyciągi bankowe, polecenia przelewu, czeki rozrachunkowe;
  c) magazynowe, tj.: Pz, Pw, Rw, Wz, Mm, Zw;
  d) płacowe, tj.: karty pracy, listy płac;
  e) zakupu, tj.: faktury VAT lub rachunki;
  f) sprzedaży, tj.: faktury VAT lub rachunki