Do jakiego urzędu skarbowego złożyć zgłoszenie lub aktualizację danych dotyczących kasy fiskalnej?

Do jakiego urzędu skarbowego złożyć zgłoszenie lub aktualizację danych dotyczących kasy fiskalnej?

Podatnik, który rozpoczyna dopiero pracę z kasą fiskalną, musi oczywiście powiadomić o tym odpowiedni urząd skarbowy, tym samym musi złożyć stosowny wniosek we właściwym US – zawiadomienie o rozpoczęciu ewidencjonowania oraz zgłoszenie danych dotyczących kasy.

Wszelkie składanie dokumentów, a więc dopełnienie obowiązkowych formalności związanych m.in. z rozpoczęciem ewidencjonowania na kasie jest bardzo ważne i to nie tylko ze względu na wymóg określony w przepisach i ewentualne kary za jego niespełnienie. Złożenie we właściwym urzędzie skarbowym wymaganych dokumentów jest jednym z warunków uzyskania ulgi do 700 zł na każde urządzenie fiskalne zgłoszone przy rozpoczęciu ewidencjonowania. Warto więc dbać o formalności już od początku użytkowania kasy.

 

  1. Zawiadomienie o rozpoczęciu ewidencjonowania, należy złożyć przed zarejestrowaniem pierwszej sprzedaży na kasie. Obowiązek ten nakłada na podatnika rozporządzenie z § 13 ust. 1. Wzór tego dokumentu znajduje się w załączniku nr 1 do tego aktu prawnego.
  2. Dodatkowo w ciągu 7 dni od fiskalizacji kasy podatnik ma obowiązek złożyć we właściwym urzędzie skarbowym Zgłoszenie/Aktualizację danych dotyczących kasy. Obowiązek ten nakłada na podatnika rozporządzenie z § 13 ust. 5. Wzór tego dokumentu znajduje się w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
  3. Wyżej wymienione zgłoszenie składa się również w sytuacji, gdy zmiany dotyczy miejsce użytkowania urządzenia fiskalnego. Obowiązek złożenia tego dokumentu do urzędu skarbowego mają zarówno podatnicy będący właścicielami kas, jaki i serwisy fiskalne.
  4. W sytuacji, gdy podatnik chce zaprzestania pracy z urządzeniem fiskalnym, również musi dopełnić formalności z tym związane. Tak więc, zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, w ciągu 7 dni od zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym ma on obowiązek złożenia do właściwego urzędu skarbowego wniosku o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

 

Jaka obowiązuje zasada ustalania właściwości urzędu skarbowego dla celów VAT?

Z mocą ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649) zniesiony został obowiązek rozliczania VAT w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca prowadzenia działalności.

Oznacza to, iż z dniem 1 stycznia 2016 r. obowiązuje ogólna zasada, zgodnie z którą właściwość miejscową urzędu skarbowego ustala się według miejsca zamieszkania (osoby fizyczne) lub według siedziby (osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej).

Wyżej wymieniony zapis, został ujęty w art. 17 §1 ustawy – Ordynacja podatkowa:
„Art. 17. § 1. Jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 § 2.”

Podsumowując, od 1 stycznia 2016 r. nie ma już znaczenia miejsce wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Od 1 stycznia 2016 r. do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania lub siedziby należy składać również wszelkie zawiadomienia, wnioski, zgłoszenia i inne dokumenty związane ze stosowaniem kasy fiskalnej.

Uwaga! WAŻNE!
Od 1 stycznia 2016 r. poniższe dokumenty:

  • Zawiadomienie o rozpoczęciu ewidencjonowania.
  • Zgłoszenie/Aktualizacja przez podatnika danych dotyczących kasy.
  • Wniosek o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy.

– należy składać do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika (osoby fizyczne) lub siedziby (osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej).

 

Podatnicy nie muszą składać Zgłoszenie danych dotyczących kasy do nowego urzędu w związku ze zmianą właściwości – dokumenty przekazywane są pomiędzy urzędami bez udziału podatnika.

 

One thought on “Do jakiego urzędu skarbowego złożyć zgłoszenie lub aktualizację danych dotyczących kasy fiskalnej?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *