Dziedziczenie składek ZUS i OFE

Dziedziczenie składek to prawo przysługujące uposażonym lub spadkobiercom. Na jakich zasadach można dziedziczyć składki ZUS i OFE?

Składki dziedziczone

Zgromadzone składki w ZUS i w OFE po śmierci ubezpieczonego mogą być dziedziczone przez małżonka, wskazane osoby lub spadkobiercę. Należy jednak pamiętać, że spadkobiercy, jak i uposażeni mogą dziedziczyć składki tylko wtedy, gdy ubezpieczony zmarł przed przyznaniem emerytury.

Składki gromadzone w filarze II są dziedziczone. Kolejność dziedziczenia ich jest następująca:

  1. Najpierw dziedziczy je małżonek – jeśli małżonkowie pozostawali w ustawowej wspólności majątkowej, to małżonek ma prawo do połowy środków zgromadzonych w trakcie małżeństwa.
  2. Następnie o dziedziczenie mogą ubiegać się jeszcze ex małżonkowie – o ile do rozwodu pozostali w ustawowej wspólności majątkowej.
  3. Później dziedziczenie trafia do uposażonych lub spadkobierców – ale tylko w sytuacji, gdy ubezpieczony nie zawarł małżeństwa. Nie muszą oni być członkami jego rodziny.

Dokumentacja

Aby móc ubiegać się o wypłatę środków po zmarłym ubezpieczonym, należy dostarczyć:

  • odpis aktu zgonu,
  • odpis aktu małżeństwa,
  • w przypadku rozwodu dokument znoszący ustawową wspólność majątkową
  • dyspozycję wypłaty transferowej lub bezpośredniej.
Uwaga! Jeśli zmarły nie wskazał uposażonych, to trzeba przeprowadzić postępowanie spadkowe, dotyczące części środków nie wypłaconych małżonkowi.

W związku z powyższym, warto już wcześniej wskazać uposażonych, aby zaoszczędzić bliskim formalności.


Składki niedziedziczone – wyjątki

Na uwadze należy mieć jednak fakt, że nie dotyczy to wszystkich składek. Ponieważ składki zgromadzone w I filarze nie są dziedziczone. Te składki pozostają w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i są przekazywane na wypłaty dla innych emerytów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *