Struktury logiczne Jednolitego Pliku Kontrolnego

Struktury logiczne Jednolitego Pliku Kontrolnego

JPK (Jednolity Plik Kontrolny) – to elektroniczna forma ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych o określonej strukturze logicznej. Oznacza to, iż struktura logiczna to sposób organizacji konkretnych informacji wewnątrz pliku. Pliki takie będą przesyłane przez podatników organom podatkowym.

Celem wprowadzenia w/w ujednolicenia było by przede wszystkim zautomatyzowanie procesu wyszukiwania w księgach danych niezbędnych podczas czynności sprawdzających czy kontrolnych prowadzonych w odniesieniu do konkretnego podatnika.

Obecnie jakakolwiek weryfikacja dostarczanych przez podatników wydruków w formie papierowej czy PDF jest przede wszystkim czasochłonna. Jeżeli jednak zostanie wprowadzony JPK, i organy podatkowe będą dysponowały plikiem z danymi z ksiąg podatkowych oraz innych dowodów księgowych w odpowiednim formacie to będą mogły przefiltrować dostarczone dane w taki sposób, by wyszukać określone informacje, na przykład transakcje z konkretnym podmiotem.
Jakie będą struktury JPK?
Aby każdy podatnik mógł wygenerować ze swojego programu księgowego, magazynowego i fakturowego niezbędne pliki, program ten (jak również inne) musi posiadać odpowiednią funkcję. Dostawcy oprogramowania na pewno musieli już poznać struktury logiczne tych plików i będą je dostosowywać do obowiązujących niedługo przepisów. Taka informacja została udostępniona przez Ministerstwo Finansów na stronie: http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny.
Jakie istnieją rodzaje struktur logicznych JPK?
Na w/w stronie opublikowano siedem struktur logicznych dotyczących plików zawierających dane z:

 • ksiąg rachunkowych,
 • wyciągów bankowych,
 • magazynu,
 • ewidencji zakupu i sprzedaży VAT,
 • faktur VAT,
 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • ewidencji przychodów.

Jakie są poszczególne daty wejścia w życie obowiązku przesyłania plików JPK?
Na samym początku należy podkreślić, iż oprócz obowiązku przekazywania plików JPK zawierających odpowiednie dane na żądanie organów podatkowych, podatnicy będą zobowiązani również do comiesięcznego przekazywania ewidencji zakupu i sprzedaży VAT bez takiego żądania ze strony organów podatkowych (z mocy samej ustawy).

Daty wejścia w życie w/w obowiązku są zależne od wielkości przedsiębiorstwa, bowiem zależeć to będzie od statusu dużego, małego, średniego czy mikro przedsiębiorstwa. Tak więc, obowiązek comiesięcznego przekazywania plików JPK dotyczących ewidencji sprzedaży i zakupów VAT nastąpi dla:

 • dużych przedsiębiorstw – od 1 lipca 2016 r.,
 • małych, mikro i średnich przedsiębiorstw – od 1 stycznia 2018 r.,

Zobowiązani podatnicy będą mieli obowiązek przekazywania do urzędu skarbowego tych rejestrów VAT w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Taki termin będzie niezależny od tego, czy dany podatnik składa deklaracje VAT miesięczne czy kwartalne.

Natomiast obowiązek przekazywania na żądanie organu podatkowego plików JPK nastąpi dla:

 • 1 lipca 2016r. – duże podmioty
 • 1 stycznia 2017r. – małe i średnie podmioty
 • 1 stycznia 2018r. – mikro przedsiębiorców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *