Zmiany w PIT, CIT i Ryczałcie

Od 19 lipca 2018 nastąpią zmiany dotyczące PIT, CIT i Ryczałtu. Nowelizacja wejdzie w życie w lipcu, jednakże ma zastosowanie wstecz – już od 1 stycznia 2018 roku.

Po wejściu w życie nowych przepisów (nowelizacja):
  • spadkobiercy znowu będą amortyzować majątek, a niektórzy twórcy odzyskają preferencyjne koszty,
  • zmienią się także reguły naliczania podatku minimalnego,
  • nie będzie też wątpliwości co do rozliczenia wkładów pieniężnych do spółek kapitałowych oraz programów motywacyjnych.

Nowelizacja została już opublikowana – 15 czerwca 2018 r. ustaw: o PIT i CIT oraz o ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych (Dz.U. poz. 1291).

Wspomniana wyżej nowelizacja dotyczy:

1. Podatku od budynków – nowa koncepcja podatku minimalnego od nieruchomości (zarówno w ustawie o PIT, jak i o CIT).

Danina obejmie wszystkie budynki będące środkami trwałymi, w tym także np. magazyny i hale produkcyjne, a nie - jak dotychczas - tylko centra handlowe, domy towarowe, sklepy, pozostałe budynki handlowo-usługowe oraz biurowce. Podatkiem nie będą więc objęte budynki służące własnej działalności handlowej czy usługowej przedsiębiorcy. Nowelizacja zakłada także, że daniny nie będzie, gdy wynajmowana część budynku nie przekroczy 5 % powierzchni. Podatku nie będą płaciły także osoby fizyczne, które wykorzystują nieruchomości do najmu prywatnego.

Dodatkowo zmiana będzie dotyczyła także limitu 10 mln zł. Limit będzie obowiązywał bez względu na liczbę i wartość posiadanych przez podatnika budynków. Tak więc jego wartość będzie odnosić się do podatnika, a dokładniej do jego przychodów z najmu, dzierżawy lub leasingu. Natomiast w przypadku podmiotów powiązanych kapitałowo limit 10 mln zł zostanie podzielony w proporcji, w jakiej przychód z budynku podatnika pozostaje w ogólnej kwocie przychodów wszystkich podmiotów powiązanych.

2. Katalogu działalności z 50% kosztów uzyskania przychodów – rozszerzenie katalogu (art. 22 ust. 9b).

Z preferencji będą mogli korzystać: autorzy literatury użytkowej, poradników i podręczników, twórcy gier komputerowych, niektórzy tłumacze (pod warunkiem, że tłumaczą utwór podlegający prawom autorskim), inżynierowie budowlani, a także pracownicy naukowo-dydaktyczni, naukowi oraz dydaktyczni.

Warto podkreślić, iż sejm nie zmienił limitu 50-proc. kosztów uzyskania przychodów. Łącznie nie mogą one przekroczyć w roku 85 528 zł (górna granica pierwszego przedziału skali podatkowej).

3. Amortyzacja majątku –  zmiana dotyczy przedsiębiorców, którzy dziedziczą środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne po najbliższej rodzinie (np. syn po matce) lub otrzymują je w darowiźnie.

Będzie można skorygować rozliczenia. Należy jednak pamiętać, że ustawodawca w pełni przywrócił zasady amortyzacji sprzed 2018 r. tylko w odniesieniu do odziedziczonego majątku. Spadkobiercy znów będą więc mogli zaliczać do podatkowych kosztów odpisy amortyzacyjne obliczane od wartości rynkowej odziedziczonego majątku. Natomiast w przypadku darowizn będzie można tylko kontynuować amortyzację po darczyńcy (a więc trzeba będzie przyjąć tę samą wartość początkową, stawki i metodę amortyzacji, którą on stosował).

4. Ulgi dla kredytobiorców i świadków nowe zwolnienia dla kredytobiorców, którym bank umorzy zobowiązanie na podstawie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1779).

Pierwsze zwolnienie dotyczy kredytobiorców spłacających nadal stare kredyty spółdzielcze (jest ich ok. 48,6 tys.). Drugie nowe zwolnienie obejmie świadków i informatorów służb. PIT nie będą płacić osoby chronione na podstawie przepisów o świadku koronnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1197) oraz o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 21). Zwolniona będzie też pomoc finansowa, którą osoby te otrzymują od policji. Nie będzie też podatku od świadczeń dla informatorów pomagających organom ścigania.

5. Wkłady pieniężne – zmiana przepisów dotyczących wkładów pieniężnych do spółek kapitałowych.

Nie ma już wątpliwości, że nie podlegają one opodatkowaniu.

6. Programy motywacyjne – zmiana przepisu dotyczącego programów motywacyjnych opartych na akcjach.

Pracownicy otrzymujący akcje polskich spółek obecnie płacą PIT dwa razy - raz w momencie ich otrzymania, drugi raz przy sprzedaży. Po nowelizacji ma być jasne, że opodatkowanie będzie odroczone do momentu zbycia akcji.

Przypominamy, iż nowelizacja wejdzie w życie 19 lipca br., ale większość zmian będzie miała zastosowanie wstecz od 1 stycznia 2018 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *