Amortyzacja składników wyposażenie biura

Amortyzacja składników wyposażenie biura

 

W sytuacji, gdy wartość początkowa składników wyposażenia biura jest większa niż 3500 zł, a przewidywany czas jego użytkowania przekracza jeden rok, to należy dokonać odpisów amortyzacyjnych i wpisać do ewidencji środków trwałych. W tym wypadku przebieg zaliczania kosztów wartości środka trwałego jest rozłożony w czasie. Dodatkowo czynności dotyczące środka trwałego np. sprzedaż, należy odnotować w ewidencji. Wszelkie ulepszenia będą podnosiły wartość środka trwałego. Istnieją jednak sytuacje, kiedy odpisów amortyzacyjnych dokonywać nie trzeba. Nabywając wyposażenie biura warto zatem wiedzieć, na jakich warunkach przebiega amortyzacja składników wyposażenia biura.

 

Składniki wyposażenia biura a ewidencja wyposażenia

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.), przez wyposażenie należy rozumieć rzeczowe składniki majątku, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, które nie zostały zaliczone do środków trwałych – zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym. Składniki majątku nieujęte w ewidencji środków trwałych o wartości większej niż 1500 zł netto, należy ująć w ewidencji wyposażenia.

Natomiast składników majątku, których nie zaliczono do środków trwałych i których wartość początkowa nie przekracza kwoty 1500 zł netto, nie trzeba ujmować w żadnej ewidencji. Mogą one zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu bezpośrednio w dniu przyjęcia do użytkowania.

Do wyposażenia zaliczamy rzeczowe składniki majątku związane z wykonywaną działalnością, które zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym nie są zaliczane do środków trwałych.

Zgodnie z z Dz. U. z 2014 r. poz. 1037 z dnia 5.08.2014 r. § 4 pkt 2 do ewidencji wyposażenia zaliczamy wyposażenie, którego wartość początkowa przekracza 1500zł. Nie ma potrzeby ujmowania składników majątku w żadnej ewidencji gdy ich wartość początkowa jest mniejsza niż 1500zł i nie są przypisane do środków trwałych. Można je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w dniu przyjęcia do użytkowania.

Ważne: urządzenia techniczne (np. komputer, telefon, faks) można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ maja one związek z prowadzoną działalnością.

 

Wyposażenie biura o wartości poniżej 3500 zł

Jeśli wartość początkowa poszczególnych składników wyposażenia biura nie przekracza 3500 zł, a ich przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż rok, podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych, ujmując składnik majątku w ewidencji środków trwałych lub dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Odpis jednorazowy oznacza, że cała wartość początkowa zostaje uwzględniona jako koszt z tytułu amortyzacji w miesiącu oddania do użytkowania lub w miesiącu następnym.

Ważne!
Jednorazowa amortyzacja składników wyposażenia biura nie może przekroczyć w danym roku podatkowym wartości 50 000 euro przeliczonych na PLN po odpowiednim kursie.

Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdy wartość początkowa składnika majątku jest niższa lub równa 3500 zł, a jego przewidywany okres użytkowania dłuższy niż rok, spełnia on definicję tzw. niskocennego środka trwałego.

Wydatki poniesione na nabycie niskocennych składników majątku można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu w miesiącu oddania ich do używania, bez konieczności ujmowania danego składnika majątku w ewidencji środków trwałych oraz poddawania amortyzacji.

* Jeżeli wartość składników wyposażenia biura w dniu przyjęcia wynosi 3500 zł lub jest niższa, wtedy to podatnik może dokonać wyboru, czy dany składnik majątku zaliczany jest do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu oddania go do używania czy zostanie amortyzowany. W tej sytuacji przedsiębiorca może przypisać do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu oddania tych składników do używania i nie ma obowiązku wprowadzania do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 

Wyposażenia biura o wartości powyżej 3500 zł

Składniki wyposażenia biura, których wartość przekracza 3500 zł, a przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż rok, należy wpisać do ewidencji środków trwałych oraz poddać amortyzacji. W tym przypadku amortyzacja jednorazowa jest możliwa, i z amortyzacji jednorazowej mogą skorzystać:

  • osoby, które w danym roku rozpoczęły działalność gospodarczą,
  • mali podatnicy.

W pozostałych przypadkach, składniki wyposażenia biura o wartości przekraczającej 3500 zł oraz przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, należy poddać amortyzacji na zasadach ogólnych.

Przykład 1.
Podatnik zakupił na potrzeby działalności komputer za kwotę 4200 zł netto, którego planuje używać dłużej niż rok.

  • Zakup na podstawie faktury ujmowany jest w ewidencji środków trwałych oraz poddawany amortyzacji na zasadach ogólnych.

Przykład 2.
Przedsiębiorca kupił biurko i krzesło obrotowe na potrzeby działalności gospodarczej. Wartość netto biurka wynosi 1200 zł, a krzesła obrotowego 300 zł.

  • Zakup jest bezpośrednio ujmowany w kosztach w kolumnie 13 KPiR i nie podlega wpisowi do ewidencji wyposażenia. Nie ma znaczenia czy biurko oraz krzesło będzą użytkowane w działalności gospodarczej powyżej roku – fakt ten nie skutkuje koniecznością zaliczenia sprzętu do środków trwałych, gdyż ze względu na niską wartość podatnik ma wybór odnośnie kwalifikacji takiego składnika majątku.

     

     

     

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *