Co to jest potwierdzenie zawarcia umowy?

Co to jest potwierdzenie zawarcia umowy?

Potwierdzenie zawarcia umowy wiąże się głównie z procesem zakupowym. Przedsiębiorca zmuszony jest do przekazania potwierdzenia zawarcia umowy sprzedaży, gdy dany konsument coś od niego kupi. Jednakże zagadnienie to jest zazwyczaj trudne dla sprzedawców i dlatego warto przyswoić szczegółowe informacje z tym związane. Znaczna część sprze­daw­ców za­pomina o potwierdzeniu zawarcia umowy, a powinni ją mieć na uwadze.

Na początku trzeba zasięgnąć informacji prawnej, która znajduje się w art. 21 ustawy o pra­wach kon­su­menta i brzmi następująco: „Przedsiębiorca ma obo­wią­zek prze­ka­zać kon­su­men­towi po­twier­dze­nie za­war­cia umowy na od­le­głość na trwa­łym no­śniku w roz­sąd­nym cza­sie po jej za­war­ciu, naj­póź­niej w chwili do­star­cze­nia rze­czy lub przed roz­po­czę­ciem świad­cze­nia usługi”.

 

W jakiej formie należy wysłać takie potwierdzenie do nabywcy?

Można wysłać je oczywiście emailem lub dołączyć wydruk w formie papierowym do przesyłki z zamówieniem kierowanym do nabywcy. Oba rozwiązania są tak zwanym „trwałym nośnikiem”, o którym mówi powyższy zapis prawny.

 

Co powinno zawierać potwierdzenie?

Potwierdzenie powinno zawierać między innymi takie informacje jak: dane sprzedawcy i nabywcy, pozycje zakupionych produktów wraz z ich ceną i ilością, wybrany sposób dostawy i cena dostawy, sposób płatności, procedurę rozpatrywania reklamacji/zwrotu/wymiany (tutaj można przy okazji dorzucić wydrukowany druk z gotową formułą do uzupełnienia) oraz pouczenie o prawie odstąpienia od umowy.

Najłatwiej doręczyć kupującemu takie potwierdzenie w formie elektronicznej, zaraz przy wiadomości, która wysyłana jest jako potwierdzenie złożenia zamówienia. W innym wypadku pozostaje już tylko dołączenie go do przesyłki dla kupującego (nabywcy).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *