Co to jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)?

Co to jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)?

 

 

Mianem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) wg art. 13 ustawy o VAT „określa się wywóz towarów z terytorium kraju, w wykonaniu czynności określonych w art. 7, na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju”.

Zgodnie z art. 13 ustawy o VAT: „przez opodatkowaną WDT występuje, jeżeli dokonującym dostawy jest podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, do którego nie mają zastosowania zwolnienia podmiotowe z uwagi na wysokość osiągniętego obrotu. Transakcje te podlegają opodatkowaniu według stawki 0%, jednak przy zachowaniu szeregu warunków (o których szerzej mowa w dalszej części niniejszego rozdziału)”.

Jak wynika z powyższego zapisu, dostawa zakwalifikowana jako wewnątrzwspólnotowa jest bardzo korzystną opcją, ponieważ u dostawcy w kraju nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku, a zostanie onprzeniesiony na nabywcę mającego siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium innego państwa UE. Przy czym trzeba podkreślić, iż polski dostawca zachowuje prawo do odliczenia podatku VAT związanego z WDT.

* Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje, jeżeli dokonującym dostawy jest podatnik, zarejestrowany jako podatnik VAT UE (wyjątkowo wystąpi ona również bez tej rejestracji, jeżeli dostawa dotyczy nowych środków transportu).

 

Jakie warunki należy spełnić aby zakwalifikować dostawę jako WDT?
Są to przede wszystkim warunki dotyczące sprzedawcy, który musi być zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT niekorzystającym ze zwolnienia przewidzianego dla drobnych przedsiębiorców.

Poniżej natomiast wymienione są warunki dotyczące nabywcy, który musi być:

 1. podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, lub
 2. osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jednak jest zidentyfikowana dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, lub
 3. podmiotem niewymienionym powyżej, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe, które objęte są procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, lub
 4. innym podmiotem (niebędącym podatnikiem) jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.

Za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o VAT uznaje się również nietransakcyjne przemieszczenie przez podatnika VAT, towarów należących do jego przedsiębiorstwa, z terytorium Polski na terytorium innego państwa członkowskiego. W przypadku tym wewnątrzwspólnotowa dostawa wystąpi, jeżeli towary zostały przez tego podatnika na terytorium Polski w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo sprowadzone w ramach importu, jeżeli mają służyć działalności gospodarczej podatnika. W sytuacji gdy towary zostają przesunięte do zagranicznego magazynu, nawet gdy ich dostawa nastąpi w późniejszym terminie, również należy potraktować tę czynność jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

 

Przykład
Na terytorium Niemiec polski podatnik posiada magazyn, z którego dokonuje dostaw na rzecz kontrahentów niemieckich. W grudniu podatnik wywiózł z Polski do tego magazynu towary na kwotę 300.000 zł. Mimo że towary nie były jeszcze przedmiotem sprzedaży, ich wywóz – w świetle art. 13 ust. 3 ustawy o VAT – traktowany jest jak wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Podsumowując. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów oznacza przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, w wyniku, którego towar jest wysyłany lub transportowany przez sprzedającego, nabywcę lub na ich rzecz między krajami państw członkowskich (kraj wysyłki musi różnić się od kraju dostawy) w wykonaniu czynności opodatkowanych. Zaletą uznania dostawy za WDT jest stosowanie stawki 0% VAT w kraju (przy jednoczesnej możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego). Podatek faktycznie rozliczać będzie nabywca w kraju, do którego towary są transportowane lub wysyłane.

 

Co nie stanowi WDT?
Przemieszczenia towarów nie uznaje się za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, w przypadku gdy:

 • towary są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, dla których miejscem dostawy jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli towary te są przemieszczane przez tego podatnika dokonującego ich dostawy lub na jego rzecz (oznacza to, że przemieszczenie dokonane przez nabywcę lub na jego rzecz i przeprowadzenie montażu lub instalacji może być uznane za WDT);
 • przemieszczenie towarów następuje w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju;
 • towary są przemieszczane na pokładach statków, samolotów lub pociągów w trakcie transportu pasażerskiego wykonywanego na terytorium Unii Europejskiej z przeznaczeniem dokonania ich dostawy przez tego podatnika na pokładach tych pojazdów;
 • towary mają być przedmiotem eksportu towarów przez tego podatnika;
 • towary mają być przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, dokonanej przez tego podatnika, jeżeli przemieszczenie towarów następuje na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium tego państwa członkowskiego, do którego dokonywana jest ta wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (wydanie w celu dokonania w przyszłości WDT z innego kraju wspólnoty);
 • towary mają być przedmiotem wykonanych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju na rzecz tego podatnika usług polegających na ich wycenie lub wykonaniu na nich prac, pod warunkiem że towary po wykonaniu tych usług zostaną z powrotem przemieszczone na terytorium kraju;
 • towary mają być czasowo używane na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, w celu świadczenia usług przez podatnika posiadającego siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju, który przemieścił lub na rzecz którego przemieszczono te towary;
 • towary mają być czasowo używane przez tego podatnika na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące, pod warunkiem że import takich towarów z terytorium państwa trzeciego z uwagi na ich przywóz czasowy byłby zwolniony od cła;
 • przemieszczeniu podlega gaz w systemie gazowym, energia elektryczna w systemie elektroenergetycznym, energia cieplna lub chłodnicza przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej.

* Jeżeli w/w okoliczności nie występują lub ustają to powoduje to obowiązek rozpoznania WDT.

WDT nie wystąpi przy opodatkowaniu na zasadach marży oraz w przypadku dostaw rozliczanych stawką 0% towarów wymienionych w art. 83 ust. 1 pkt 1,3,6,10,18 ustawy o VAT (dostawy statków, samolotów, towarów dla celów remontów tych jednostek oraz towarów dla celów dostaw na tych jednostkach).

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *