Czy można złożyć pozew o zapłatę z samej faktury?

Czy można złożyć pozew o zapłatę z samej faktury?

 

Każdy przedsiębiorca, który chce potwierdzić słuszność swojego dochodzonego roszczenia musi posiadać fakturę VAT, która została przez niego wystawiona dla drugiego przedsiębiorcy i która będzie przedstawiona w postaci dowodu w sprawie przed sądem.

Faktura VAT ma również wpływ na koszty sądowe, bowiem ma wpływ na postępowanie sądowe. Jak to dokładnie wygląda w praktyce? W momencie, gdy przedsiębiorca zakłada zwykłą sprawę sądową, a nie posiada faktury VAT służącej jako dowód w postępowaniu  – będzie wymuszało to postępowanie sądowe i pokrycie zobowiązania do uiszczenia całkowitej kwoty już na samym początku sprawy, w kwocie 5% od wartości przedmiotu sporu. Jednakże, gdy przedsiębiorca posiada faktury, jako dowód – może liczyć na rozpoznanie sprawy przez sąd w postępowaniu nakazowym, co spowoduje obniżenie kosztów do ¼ opłaty wnoszonej w zwykłym postępowaniu. Takie prawo przedsiębiorca posiada dzięki przepisowi z art. 485 kodeksu postępowania cywilnego: „przedsiębiorca może wnosić o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, jeżeli jego roszczenie zostanie udokumentowane i potwierdzone rachunkiem, który uprzednio został zaakceptowany przez dłużnika”. Oznacza to, że faktura jest rodzajem dokumentu, który jest uznany jako dokument potwierdzający.

 

Co oznacza tryb postępowania nakazowego?

Jeżeli przedsiębiorca chce, aby jego sprawa została rozpatrzona trybem postępowania nakazowego, musi wystąpić do sądu z wnioskiem o rozpatrzenie jego sprawy w trybie postępowania nakazowego. Z wniosku musi bardzo dokładnie wynikać powód z jakiego przedsiębiorca chce zgłosić rozpatrzenie właśnie w tym trybie. Przy czym należy podkreślić, iż w tym trybie możliwe będzie jedynie dochodzenie roszczeń pieniężnych lub rzeczy zamiennych.

Wniosek ten musi być wskazany w pozwie. Całe posiedzenie sądu odbywa się bez jawności, a sąd bierze pod uwagę tylko i wyłącznie dowody, które zostaną złożone w postaci dokumentów. W związku z czym przedsiębiorca ma obowiązek dołączenia wszystkich twierdzeń i dokumentów wraz z pozwem. Należy podkreślić, że przedsiębiorca musi na to zwrócić szczególną uwagę, ponieważ wszelkie dowody, które zgłosi później, nie będą brane pod uwagę przez sąd – przy wydawaniu nakazu zapłaty. Jeżeli sąd uzna, że wszelkie dokumenty złożone przez przedsiębiorcę nie budzą żadnych wątpliwości to natychmiast zostanie wydany nakaz zapłaty. Nakaz ten zostanie doręczony dłużnikowi przez sąd, wraz z pozwem i wszystkimi załącznikami. Jednocześnie sąd zobowiąże dłużnika w terminie dwutygodniowym do spłaty roszczenia wraz z kosztami. Należy podkreślić, że jest to również czas dla dłużnika, aby mógł wnieść ewentualnie zarzuty – przysługuje mu do tego prawo.

 

Co należy zrobić, aby uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym?

Aby uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie muszą zostać udowodnione dołączonymi do pozwu:

  • Urzędowymi dokumentami,
  • Rachunkiem zaakceptowanym przez dłużnika (faktura VAT),
  • Wezwaniem dłużnika do zapłaty i jego pisemnym oświadczeniem o uznaniu długu,
  • Zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty zwróconym przez bank i niezapłaconym z powodu niewystarczającej kwoty środków na koncie,
  • Wekslem, czekiem, warrantem, rewersem,
  • Umową,
  • Dowodem spełnienia świadczenia o charakterze niepieniężnym oraz dowodem doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku.

 

Podsumowując, należy podkreślić fakt, że faktura jest bardzo pomocna w zakresie dochodzenia przysługujących należności. Zdecydowanie ułatwia załatwienie sprawy, dzięki temu ze skraca czas postępowania oraz obniża ewentualnie jego koszty. W związku z czym przedsiębiorca, który dysponuje zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem, może bez problemu wydać wniosek do sądu o rozpoznanie sprawy w trybie postępowania nakazowego.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *