Mały podatnik – metoda rozliczeń

Jaką metodę rozliczeń może wybrać mały podatnik? To częste pytanie nowych przedsiębiorców.

Przepisy prawa – ustawa o podatku od towarów i usług, art. 21 [Mały podatnik], dokładnie reguluje jaką metodę rozliczeń może wybrać mały podatnik.

Powyższy przepis mówi, iż podatnik może wybrać taką metodę rozliczeń, gdzie obowiązek podatkowy w odniesieniu do dokonywanych przez niego dostaw towarów i świadczenia usług powstaje:

1) z dniem otrzymania całości lub części zapłaty – w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny,

2) z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi – w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż wymieniony w pkt 1

– po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie stosował tę metodę, zwaną dalej „metodą kasową”; otrzymanie zapłaty w części powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części.

Oczywiście trzeba podkreślić, iż powyższy przepis stosuje się do czynności wykonanych w okresie, w którym podatnik stosuje metodę kasową.

Z metody kasowej podatnik może zrezygnować nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy, w trakcie których rozliczał się tą metodą, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca kwartału, w którym stosował tę metodę. Natomiast prawo do rozliczania podatku metodą kasową, podatnik traci począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym przekroczył kwotę określoną w art. 2 pkt 25.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *