Jakich dokumentów pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie?

Pracodawca, powinien wiedzieć, jakich dokumentów i danych osobowych może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Natomiast osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna wiedzieć, jakich dokumentów do poświadczenia może wymagać od niej pracodawca.

Poniżej przedstawimy listę dokumentów, jakich może żądać pracodawca od osoby ubiegającej się o prace u niego. Tym samym jest to również informacja dla osoby ubiegającej się o pracę.

W związku z powyższym pracodawca może żądać:

 • kwestionariusza osobowego – osoba ubiegająca się o pracę powinna wypełnić kwestionariusz osobowy zgodnie ze wzorem określonym przepisami prawa (załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej),
 • świadectw pracy – osoba ubiegająca się o pracę powinna przedstawić świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia,
 • dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
 • świadectwa ukończenia szkoły/uczelni – w przypadku osoby ubiegającej się o zatrudnienie względem wybranej specjalności / w celu przygotowania zawodowego,
 • orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,
 • innych dokumentów, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów.

Pracodawca może również żądać podania danych osobowych, takich jak:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • imiona rodziców,
 • datę urodzenia,
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 • wykształcenie,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,
 • numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL).
 • innych danych osobowych niż określone powyżej, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów,
 • dodatkowo pracodawca może domagać się udokumentowania danych osobowych.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć, iż zatrudnić jako pracownika można tylko osoby pełnoletnie, które ukończyły już 18 lat. Jednakże przepisy prawa dopuszczają jeszcze dodatkowo zatrudniać osoby młodociane, a więc w wieku od 16 do 18 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *