Elementy danych, jakie powinien zawierać dany dokument to przede wszystkim data wystawienia, podpis osoby, która dokonała wydatku oraz numer dokumentu. W przypadku wydatków osoba, która dokonuje zakupu powinna określić nazwę towarów oraz ilość, cenę jednostkową i wartość. W pozostałych przypadkach należy określić wysokość kosztu.

Jednakże należy podkreślić, że nie zachodzi potrzeba ujmowania danych kontrahenta na ww. dowodach wewnętrznych.