Pakiety medyczne dla pracowników, a podatek VAT- co warto wiedzieć?

Coraz częściej spotykamy się z ofertami pracy, które posiadają atrakcyjną ofertę dla pracownika. Pracodawca, chcąc zatrudnić dobrego pracownika, musi zaproponować mu atrakcyjną ofertę pracy, dlatego też poza wynagrodzeniem są mu oferowane dodatkowe benefity, między innymi pakiety medyczne. W dzisiejszym artykule dowiedzą się Państwo czy należy wykazywać je w deklaracji VAT -7 ?

Osoby zatrudniane na umowy o pracę mogą korzystać z oferowanych im przez pracodawcę dodatkowych świadczeń finansowanych ze środków obrotowych firmy np. z pakietów medycznych w zakresie ochrony i profilaktyki zdrowia oraz ochrona ubezpieczeniowa, udzielane zainteresowanym pracownikom nieodpłatnie, bądź za częściową odpłatnością.

Cechą wspólną wszelkich pakietów medycznych jest to, że objęte są zwolnieniem z VAT, czyli w związku z ich zakupem przez pracodawcę nie występuje podatek naliczony, który pracodawca mógłby odliczyć. Nie oznacza to jednak, że udzielając ich pracownikom, pracodawca nie jest obowiązany rozliczyć VAT analogicznie, jak przy sprzedaży tego rodzaju usług.

Obowiązujące przepisy zasadniczo nie obligują pracodawców do zapewnienia pracownikom darmowej opieki medycznej, czy ochrony ubezpieczeniowej w zakresie wykraczającym poza badania pracownicze oraz ubezpieczenia obowiązkowe. Jeżeli pracodawca, pomimo braku takiego obowiązku, organizuje osobom zatrudnionym tego rodzaju świadczenia, to wówczas należy zaliczyć je do działań ukierunkowanych na zaspokojenie prywatnych potrzeb tych osób. Taka kwalifikacja z kolei oznacza, że pracodawca, udzielając darmowych świadczeń, z reguły wykonuje nieodpłatne usługi na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą i tym samym podlegające opodatkowaniu VAT. Aby jednak prawidłowo ustalić skutki udzielania pracownikom świadczeń uprzednio nabytych przez pracodawcę ze zwolnieniem z VAT, należy odrębnie odnieść się do sytuacji, w których: pracownik przenosi za nie, chociażby częściową odpłatność bądź uzyskuje je nieodpłatnie.

  1. usługa za odpłatnością – gdy od pracownika pobierana jest pełna bądź częściowa odpłatność za pakiety medyczne czy ubezpieczenie, ma wówczas miejsce odsprzedaż (refakturowanie), pracodawca nabywa bowiem usługi we własnym imieniu, tnz. zamawia i płaci za te usługi oraz otrzymuje wystawioną na siebie fakturę, po czym pobiera zapłatę od pracowników, którzy bezpośrednio z tych usług korzystają. Nie jest przy tym ważne czy kwota uiszczana przez pracownika odzwierciedla cenę zakupu usługi, czy pracodawca odsprzedaje ją pracownikowi na preferencyjnych warunkach (np. za 1 zł). Z tytułu takiej „odsprzedaży” pracodawca powinien wykazać w deklaracji VAT-7 obrót z tytułu świadczenia usług, stosując przy tym właściwą stawkę VAT. W odniesieniu do tzw. pakietów medycznych oraz ubezpieczeniowych – przy zachowaniu ustawowych warunków – odsprzedaż powinna nastąpić ze zwolnieniem od podatku.
  2. nieodpłatnie- druga z sytuacji dotyczy zapewniania pracownikom darmowych świadczeń medycznych oraz ubezpieczeniowych. W tym wypadku zgodnie z literalnym brzmieniem przepisów ustawy o VAT wydaje się, że z punktu widzenia pracodawcy również będzie miało miejsce świadczenie usług objętych opodatkowaniem VAT, które powinny zostać ujęte w deklaracji VAT-7. Taki pogląd prezentują niektóre organy podatkowe w wydawanych interpretacjach, w których nie tylko wskazują na konieczność wykazania sprzedaży zwolnionej z tytułu nieodpłatnego świadczenia usług objętych zwolnieniem, ale dodatkowo podkreślają, że obrót ten należy uwzględnić przy wyliczaniu współczynnika odliczenia VAT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *