Bezpieczeństwo i higiena w pracy (BHP)

BHP – to powszechnie użytkowana nazwa, która określa zbiór zasad dotyczących higienicznego i bezpiecznego wykonywania pracy, a dodatkowo osobna specjalizacja wiedzy zajmująca się tworzeniem właściwych warunków pracy.

W dziale bhp znajdują się zagadnienia z zakresu ekonomiki pracy, ergonomii, medycyny pracy, technicznego bezpieczeństwa, psychologii pracy, i in. Nawiązuje to do zbioru zasad dotyczących bezpiecznego świadczenia pracy w higienicznych warunkach.

Określenie nazwy „bezpieczeństwo” jest różnie kojarzony w praktyce i może dotyczyć utrzymywania zagrożenia pod kontrolą, stanu, w którym ryzyko jest na pozycji możliwej do zaakceptowania lub stanu zgodnego z normą przewidzianą dla bezpieczeństwa.

Na straży przestrzegania zasad raz przepisów bhp w polskich zakładach pracy stoi Państwowa Inspekcja Pracy (PIP)

§ 1. [Zakres przedmiotowy rozporządzenia]

1. Rozporządzenie określa ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy, w szczególności dotyczące:

1) obiektów budowlanych, pomieszczeń pracy i terenu zakładów pracy;

2) procesów pracy;

3) pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych.

Pracodawca jest zobowiązany nie tylko do organizowania pracy w sposób, który zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Jest zobowiązany także zapewnić przestrzeganie zasad bhp, dbać o to, żeby wszelkie uchybienia we wspomnianym zakresie natychmiast zostały usunięte.

Badania lekarskie

Pracodawca nie może zatrudnić pracownika, który nie posiada badań wstępnych. Dodatkowo jest też zobligowany do kierowania pracowników na badania lekarskie kontrolne oraz okresowe.

WAŻNE ! 

Na badania profilaktyczne kieruje pracodawca i to on ponosi koszt tego badania.

Szkolenia bhp

Przed rozpoczęciem wykonywania swoich obowiązków służbowych pracodawca jest obowiązany, aby przeszkolić przyszłego pracownika w dziedzinie bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Ponadto powinien przeprowadzić szkolenie stanowiskowe.

Wymóg przeprowadzenia wspomnianego instruktażu stanowiskowego (oraz innych szkoleń z zakresu bhp) wynika z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Do obowiązków pracodawcy należy również zapewnienie odpowiednich warunków i pomieszczeń sanitarnych.

Powinny one spełniać szereg wymagań dotyczących rodzaju oraz wielkości, które są określone w rozporządzeniu w sprawie przepisów ogólnych Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. W poniższym artykule zostały opisane wszystkie najważniejsze pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz wymogi, które ich dotyczą.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne to:

 • umywalnie,

 • pomieszczenia z natryskami,

 • szatnie,

 • jadalnie (z wyjątkiem stołówek),

 • ustępy,

 • pomieszczenia służące do schronienia się przed zimnem,

 • pomieszczenia do prania, odkażania, suszenia, odpylania odzieży roboczej lub ochronnej.

Prace zakazane dla kobiet spodziewających się dziecka

Ochrona kobiet w ciąży wprowadzona jest dzięki Rozporządzeniu Rady Ministrów w kwestii wykazu prac, które są szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet.

Rodzaje prac na poszczególne kategorie – kobietom ciężarnym nie wolno wykonywać następujących prac:

 • W hałasie i drganiach,

 • W mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym,

 • W narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych

 • Pod ziemią, poniżej poziomu gruntu i na wysokości,

 • Związanych z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała,

 • W warunkach grożących ciężkimi urazami fizycznymi i psychicznymi:

  – gaszenie pożarów,

– akcje ratownictwa chemicznego,

– prace z materiałami wybuchowym,

– prace przy uboju zwierząt hodowlanych i obsłudze rozpłodników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *