Okresy wliczane do stażu pracy

Jak wiadomo, do stażu pracy zaliczane są okresy zatrudnienia, ale również nauki. Jednakże co jeszcze może być zaliczone do stażu pracy?

W związku z powyższym do stażu pracy doliczane są tylko okresy faktycznie przepracowane przez danego pracownika (w tym również okres nauki). Jednakże są również wliczane te okresy, w których dany pracownik nie świadczył żadnej pracy, a mimo to okresy te są wliczane do okresu pracy.

Do wyżej wspomnianych okresów zalicza się m.in. okres:

  • za który sąd przyznał wynagrodzenie pracownikowi przywróconemu do pracy, jeśli pracownik podjął pracę,
  • o który skrócono czas wypowiedzenia w razie zwolnienia pracownika z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, za który przyznano pracownikowi odszkodowanie,
  • prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie prowadzonym przez współmałżonka,
  • czynnej i zawodowej służby wojskowej,
  • urlopu wychowawczego,
  • pobierania zasiłku dla bezrobotnych i stypendium otrzymywanego przez bezrobotnego w trakcie szkolenia, na które został skierowany przez starostę, a także stypendium otrzymywanego bądź w trakcie odbywania stażu na podstawie skierowania starosty, bądź przez uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych,
  • pracy za granicą u pracodawcy zagranicznego,
  • odbywania studiów doktoranckich – jednak nie więcej niż 4 lata i pod warunkiem uzyskania stopnia doktora.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *