Co to jest Faktura RR?

Co to jest Faktura RR?

W sytuacji, gdy przedsiębiorca chce zakupić produkty od rolnika ryczałtowego (a nie od zwykłego podatnika VAT), musi pamiętać o tym, żeby odpowiednio udokumentować taki zakup — wystawienie faktury RR.

Co to jest Faktura RR?

Faktura VAT RR jest oczywiście dokumentem potwierdzającym zakup produktów lub usług, jednakże odnosi się do zakupu produktów lub usług rolnych. Oznacza to, że dostawcą jest rolnik ryczałtowany, który jest zwolniony z podatku od towarów i usług — mówi o tym art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Kto wystawia Fakturę RR?

Fakturę RR wystawia oczywiście sam kupujący. Mimo iż sprzedawcą jest rolnik i powinien to on wystawiać dokumenty sprzedaży, to nie ma on takiego obowiązku — dokumentowania czy księgowania. Dodatkowo rolnik jest zwolniony z podatku od towarów i usług, co oznacza, że nie jest on czynnym podatnikiem VAT.

Podsumowując, to kupujący musi wystawić fakturę. Obowiązek ten spoczywa więc na nabywcy danego produktu czy usługi, a nie na sprzedawcy. Oczywiście dokumentem poświadczającym zakup jest Faktura RR, jak wyżej wymieniono. Wystawiana jest w dwóch egzemplarza — oryginał trafia do rolnika, kopia pozostaje u nabywcy.

Kiedy można wystawić Fakturę RR?

Dokument potwierdzający transakcję może wystawić tylko i wyłącznie nabywca produktów i/lu usług, jednakże to nie jedyny warunek, który musi zostać spełniony.

Aby można było wystawić dokument Faktury RR tylko wtedy, gdy zostaną spełnione łącznie trzy warunki:

 1. Zakupione towary lub usługi są wymienione w Załączniku nr 2 do Ustawy o VAT.
 2. Nabywcą jest przedsiębiorca, który jest czynnym podatnikiem VAT.
 3. Sprzedawcą jest rolnik ryczałtowy.
Jakie dane muszą znaleźć się na Fakturze RR?

Dokument potwierdzający nabycie produktów lu usług od rolnika, musi zawierać podstawowe dane, które wymagane są przez przepisy prawa. przede wszystkim powinna zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy;
 • numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy;
 • numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną;
 • datę dokonania nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury;
 • nazwy nabytych produktów rolnych;
 • jednostkę miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów;
 • cenę jednostkową nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
 • wartość nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
 • stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku;
 • kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych;
 • wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku;
 • kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie;
 • czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób.

Dodatkowo: obowiązkowo na dokumencie Faktury RR, musi znaleźć się informacja z oświadczeniem — art. 116 ust. 2:

„Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *