Jak wystawić świadectwo pracy dla pracownika?

Współcześnie kariera zawodowa większości osób przebiega w co najmniej kilku miejscach pracy. Przeważająca liczba pracowników z różnych powodów opuszcza swojego dotychczasowego pracodawcę po to, aby przejść do innego, który oferuje lepsze warunki zatrudnienia, a także wynagrodzenia.

Niekiedy dana osoba zostaje zwolniona na przykład z powodów dyscyplinarnych lub też restrukturyzacji firmowej. Tak czy inaczej, każdemu odchodzącemu z pracy pracownikowi należy wystawić świadectwo pracy.

Warto pamiętać, że w tym zakresie przed dwoma laty doszło do pewnych zmian w regulacjach prawnych. Należy ten fakt wziąć pod uwagę przy sporządzaniu świadectw pracy.

Czym jest świadectwo pracy?

Pod pojęciem tym kryje się pewien dokument, który ma na celu potwierdzenie poszczególnych okresów zatrudnienia osoby, która była zatrudniona w przedsiębiorstwie w oparciu o umowę o pracę, wykonując swoje obowiązki na pełen etat lub na jakąś jego część.

Dzięki takiemu świadectwu można relatywnie łatwo udokumentować przebieg zatrudnienia danej osoby, stanowiska, które zajmowała ona przez cały ten czas, staż pracy, wykorzystane dni urlopu itp.

Co istotne jednak, w tego rodzaju dokumentach muszą również zawierać się dane o przyznanych na żądanie urlopach, a także zwolnieniach lekarskich, Są to zatem informacje, których nie można ukryć, mimo iż nie każdy nowo zatrudniony pracownik pragnie dzielić się nimi z nowym pracodawcą.

Kiedy należy wystawić świadectwo pracy?

Obowiązek wystawienia świadectw pracy ciąży przede wszystkim na tych pracodawcach, od których odchodzą pracownicy. Wymaga się, aby każdemu zatrudnionemu, któremu nie przedłużono umowy o pracę niezwłocznie wystawić takie świadectwo, nawet jeśli nie doszło jeszcze do ostatecznego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

Jeśli podwładni pracują na podstawie umowy na czas określony, muszą oni otrzymać świadectwo pracy raz na dwa lata, licząc ten czas od momentu podpisania pierwszej z umów. Odnosi się to do pracowników, którzy pozostają w stosunku pracy z tym samym pracodawcą, u którego przepracowali okres próbny lub określony w umowie czas pracy. Należy przekazać pracownikowi świadectwo pracy po upływie dwóch lat, możliwe jest jednak także przyjęcie późniejszego terminu w sytuacji, gdy nawiązana przed upływem 24-miesięcznego okresu umowa wygasa już po przekroczeniu wspomnianego okresu.

Jeśli jednak pracodawca zamierza zawrzeć w ciągu tygodnia nową umowę z pracownikiem, w takim wypadku może on zrezygnować z wystawienia świadectwa pracy na rzecz danego pracownika. W innych przypadkach, jeśli pracownik nie otrzyma od pracodawcy świadectwa pracy lub zostało ono błędnie sporządzone, może on domagać się od swojego byłego szefa odszkodowania pieniężnego w wysokości równej wynagrodzeniu za czas pozostawania bez zatrudnienia z tej przyczyny. Zwykle jednak czas ten nie może być dłuższy niż 6 tygodni.

Co powinno zawierać świadectwo pracy?

Odpowiednio przygotowane świadectwo pracy musi mieścić w sobie określone dane. Wśród nich wymienia się informacje o stanowisku, rodzaju wykonywanej pracy, okresie zatrudnienia itp. Ponadto informacja musi zamieścić w takim świadectwie dane tyczące się okoliczności wygaśnięcia umowy, sposobu jej rozwiązania, a także strony dokonującej wypowiedzenia.

W świadectwie pracy nierzadko zawiera się też dodatkowe wiadomości na temat zajęcia pensji w związku z odpowiednimi przepisami zawartymi w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym.

Na wyraźne życzenie pracownika zamieszcza się tam również dane o aktualnych kwalifikacjach danej osoby, a także wysokości jej wynagrodzenia i jego najbardziej podstawowych składnikach.

Nieobecności w pracy

Z uwagi na fakt, że liczba dni urlopowych przypisana jest do konkretnej osoby, a nie umowy, w świadectwie pracy muszą znaleźć się informacje o tym, ile dni urlopowych w danym roku pracownik już wykorzystał.

Taka informacja jest szczególnie przydatna dla nowego pracodawcy, który dzięki niej wie, ile jeszcze urlopu przysługuje w tym roku nowo zatrudnionej jednostce. Także w sytuacji, gdy pracownik za niewykorzystany w poprzednim miejscu pracy urlop otrzymał ekwiwalent tego rodzaju informacja powinna się znaleźć również w świadectwie pracy.

Analogiczna sytuacja dotyczy również urlopów bezpłatnych, na żądanie, a także na dziecko. Ponadto w świadectwie pracy w razie potrzeby należy także zamieścić informacje o wykorzystanym urlopie wychowawczym, rodzicielskim, macierzyńskim, ojcowskim itp.

W sytuacji, gdy pracownikowi z racji pozostawania przez niego na urlopie wychowawczym przysługiwało prawo do korzystania z ochrony stosunku pracy, należy o tym poinformować przyszłego pracodawcę, wykorzystując w tym celu świadectwo pracy.

Co istotne, w świadectwach pracy nie uwzględnia się dni, gdy pracownik pozostawał nieobecny bez żadnego usprawiedliwienia.

Nie ma to bowiem zasadniczego wpływu na uprawnienia pracownika u kolejnych przełożonych w firmie, gdzie został on zatrudniony po ustaniu stosunku pracy z poprzednim pracodawcą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *