Jak zaksięgować rachunek umowy o dzieło 50%?

Poniżej przedstawiamy przykład zaksięgowania rachunku do umowy o dzieło pracownika, przy zastosowaniu 50% kosztów uzyskania przychodu.

Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną, opisaną szczegółowo w przepisach Kodeksu pracy.

Koszty uzyskania w wysokości 50% przysługują osobie, która uzyska przychód za wykonanie czynności będącej przedmiotem prawa autorskiego lub pokrewnego.

Można skorzystać z tych kosztów również wtedy, gdy twórca dokona rozporządzenia prawami autorskimi do swojego utworu – czyli gdy przejdą one na zleceniodawcę lub gdy udzieli licencji na korzystanie z nich.

Zgodnie z art. 18 updof za przychody z praw majątkowych uważa się przede wszystkim:

 • przychody z praw autorskich i praw pokrewnych (w rozumieniu odrębnych przepisów),
 • praw do projektów wynalazczych,
 • praw do topografii układów scalonych,
 • znaków towarowych oraz wzorów zdobniczych, w tym także z odpłatnego zbycia tych praw.

Przykład

Poniżej ukażemy przykład zaksięgowania wspomnianego rachunku, a więc wynagrodzenia do umowy o dzieło podpisanej na Pana Jana Kowalskiego w kwocie 2 000 zł brutto. Zamawiający po wykonaniu dzieła, przejął je, a więc nabył do niego autorskie prawa majątkowe. Należność przelał Panu J. Kowalskiemu wynagrodzenie netto w formie gotówki, zaś zaliczka na podatek dochodowy została zapłacona przelewem.

 1. Aby wyliczyć koszty uzyskania przychodów należy kwotę brutto wynagrodzenia pomnożyć przez 20%, a więc 2 000 zł x 20 % = 1 000 zł.
 2. Obliczenie opodatkowania, to odjęcie od kwoty brutto obliczonego kosztu uzyskania przychodów – 2 000 zł – 1 00 zł = 1 000 zł.
 3. Zaliczka na podatek dochodowy to opodatkowanie pomnożone przez 18%, a więc 1 000 zł x 18% = 180 zł
 4. Kwota do wypłaty to wartość brutto odjęta od zaliczki na podatek dochodowy, a więc 2 000 zł – 180 zł = 1 820 zł.

W firmie X plan kont ustawiony jest indywidualnie dla podanej działalności i jej przykładowy zestaw używanych kont znajduje się poniżej – dla księgowania rachunków do umowy o dzieło:

 1. Zaksięgowanie wynagrodzenia brutto w kwocie 2 000 zł ujmowany jest na koncie 405-2 Prace zlecone i dzieła (po stronie Wn) oraz na koncie 230-2 Wynagrodzenia bezosobowe (po stronie Ma).
 2. Zaliczka na podatek od osób fizycznych w kwocie 180 zł ujmowana jest na koncie 230-2 Wynagrodzenia bezosobowe (po stronie Wn) i 220-2 Podatek od wynagrodzeń (po stronie Ma).
 3. Rachunek do umowy w wartości 1 820 zł ujmowana jest na koncie 230-2 Wynagrodzenia bezosobowe (po stronie Wn) i na koncie 100-1 Kasa (po stronie Ma).
 4.  Zapłata zaliczki na podatek dochodowy (WB) w kwocie 180 zł ujmowana jest na koncie 220-2 Podatek od wynagrodzeń (po stronie Wn) i na koncie 130-1 Bieżący rachunek bankowy (po stronie Ma).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *