Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo

Kwestią problematyczną dla przedsiębiorców jest określanie przedsiębiorstwa w kontekście jej statusu – mikro, małe czy średnie przedsiębiorstwo.

To dosyć problematyczne, jednakże postaramy się przybliżyć i wyjaśnić te pojęcia, tak aby możliwe było ich łatwe odróżnienie.

Mikro przedsiębiorstwo – co to?

Według przepisów prawa za mikro przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

W związku z powyższym mikro przedsiębiorstwem jest firma, która zatrudnia mniej niż 10 pracowników lub nie zatrudnia żadnego pracownika — firma jednoosobowa. Przy czym również nie może przekroczyć drugiego limitu (warunek konieczny) odnośnie rocznego obrotu do 2 mln euro.

Kwestia obrotów jest równie ważna, jak limit pracowników. Ponieważ przedsiębiorstwo, które ma obroty niższe niż 2 mln euro, ale przekroczy średnioroczny limit zatrudnienia na poziomie 10 pracowników to i tak nie będzie już mikro przedsiębiorstwem, ponieważ przekroczy jeden z ustalonych limitów (limit zatrudnienia). Oznacza to, że oby dwa powyższe warunki wiążą się ze sobą i muszą być spełnione. Limity nałożone przez przepisy prawa są maksymalną granicą, do której można zaliczyć przedsiębiorstwo jako status „mikro”, jeżeli którykolwiek z nich zostanie przekroczony, to nie można przedsiębiorstwa zaliczyć jako mikro przedsiębiorstwo.

Małe przedsiębiorstwo

Według przepisów prawa za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

W związku z powyższym małym przedsiębiorstwem jest firma, która zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz nie przekroczyła wartości limitu rocznego obrotu — do 10 mln euro.

Przekroczenie jakiekolwiek limitu z dwóch powyższych oznacza, że przedsiębiorstwo nie może być już zaliczone do statusu „małego” przedsiębiorstwa.

Średnie przedsiębiorstwo

Według przepisów prawa za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

W związku z powyższym średnim przedsiębiorstwem jest firma, która zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz nie przekroczyła wartości limitu rocznego obrotu — do 50 mln euro. W tym przypadku roczny bilans nie może być większy niż 43 miliony euro.

Podsumowanie – porównanie statusów dla poszczególnych przedsiębiorstw

Aby podsumować wyżej wymienione informacje odnośnie do poszczególnych statusów przedsiębiorstw poniżej została przedstawiona zbiorcza tabela z porównaniem wszystkich zebranych danych ze szczegółami.

Wielkość podmiotu Średnioroczne zatrudnienie i jednocześnie Roczny obrót netto     lub Suma aktywów bilansu
Mikro < 10 2.000.000 EUR < 2.000.000 EUR
Mały < 50 10.000.000 EUR < 10.000.000 EUR
Średni < 250 50.000.000 EUR 43.000.000 EUR

„Dane dotyczące zatrudnienia, przychodów netto i sumy bilansowej przyjmuje się więc co do zasady z zamkniętego roku obrotowego, a jedynie w przypadku przedsiębiorcy działającego krócej niż rok, oszacowuje się je na podstawie danych za ostatni okres udokumentowany przez przedsiębiorcę (art. 109 ust. 3 ustawy).”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *