Najważniejsze limity – PIT, CIT i VAT

Najważniejsze limity – PIT, CIT i VAT

Ustawodawca wiąże ustalenie pewnych limitów, które decydują o możliwościach i formach rozliczeń osób prowadzących działalność gospodarczą. Kurs euro wpływa na kilka ważnych spraw. Mianowicie…

/ RYCZAŁT / – przepisy obecnie obowiązujące oraz od nowego roku

OBECNIE: od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy mogą opłacać w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z określonych w ustawie rodzajów działalności gospodarczej, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

  • uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150 000 euro, lub
  • uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150 000 euro.

OD NOWEGO ROKU: próg opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej ma być podniesiony do kwoty 250 000 euro.

Podsumowując, limity, o których mowa powyżej, wyniosą zatem:

Limit
Działalność samodzielna Dla spółki cywilnej
Podmioty kontynuujące
działalność w 2017 roku
150 000 euro 644 640 zł 150 000 euro 644 640 zł
Podmioty kontynuujące
działalność w 2017 roku
(wg projektowanych zmian)
250 000 euro 1 074 400 zł 250 000 euro 1 074 400 zł

Kurs euro z 3 października 2016 r. wynosił 4,2976 zł (Tabela nr 191/A/NBP/2016).


/ ROZLICZENIA MAŁYCH PODATNIKÓW / – przepisy obecnie obowiązujące oraz od nowego roku

W podatku dochodowym małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro.

Na gruncie VAT małym podatnikiem jest podatnik podatku od towarów i usług:

  • u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro,
  • prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro.

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Rok Mały podatnik VAT Mały podatnik VAT – pośrednik
2017 1 200 000 euro 5 157 000 zł 45 000 euro 193 000 zł
Rok Mały podatnik PIT
2017 1 200 000 euro 5 157 000 zł

Kurs euro z 3 października 2016 r. wynosił 4,2976 zł (Tabela nr 191/A/NBP/2016).


/ ODPISY AMORTYZACYJNE / – przepisy obecnie obowiązujące oraz od nowego roku

Podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, oraz mali podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych (po spełnieniu innych warunków określonych ustawą) od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3–8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Przeliczenia na złote kwoty, o której mowa, również dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym rozpoczęli działalność gospodarczą, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Amortyzacja 50 000 euro
Rok Limit
2017 50 000 euro 215 000 zł

 * Jednorazowej amortyzacji nie mogą stosować podmioty (w podatku dochodowym od osób prawnych) rozpoczynające działalność, które zostały utworzone między innymi przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro (43 000 zł).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *