Przeznaczenie środków z rachunku VAT – split payment

Wszelkie płatności przelane na drugi rachunek, a więc rachunek VAT mają służyć głównie do opłacana zobowiązań podatkowych z tytułu VAT do urzędu skarbowego. Jednakże istnieją pewne wyjątki!

W niektórych okolicznościach przeznaczenie to może ulec zmianie. Oznacza to, iż dany podatnik będzie mógł wykorzystać dane środki na inne cele niż zapłata podatku VAT.

Jednakże nie będzie to takie proste, jak się wydaje. Bowiem podatnik będzie musiał przejść długotrwałą procedurę, która niekoniecznie może zakończyć się „sukcesem”.

W związku z powyższym podatnik będzie musiał:

  1. wystosować odpowiedni wniosek do US z uzasadnieniem prośby o przekazanie tych środków na inne cele.
  2. Urząd skarbowy w ciągu 90 dni wyda postanowienie. Jeśli przychyli się do wniosku, w postanowieniu tym wskaże wysokość środków zgromadzonych na rachunku VAT podatnika, które mogą zostać przeznaczone na inne cele. Przy czym kwota ta nie obejmie wartości zaległości podatkowej wraz z odsetkami.

Mianowicie Urząd skarbowy może nie wyrazić takiej zgody, jeśli:

  • Podatnik wystawił fakturę w sytuacjach, o których mowa w art. 88 ust. 3a ustawy o VAT, czyli:

1) sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi:
a) wystawionymi przez podmiot nieistniejący,
b) (uchylona)
2) transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku;
3) (uchylony)
4) wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:
a) stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności,
b) podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
c) potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego – w części dotyczącej tych czynności;
5) faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego;
6) (uchylony)
7) wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze – w części dotyczącej tych czynności.

  • Podatnik w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku uczestniczył w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej
  • Zajdzie uzasadniona obawa, że zobowiązanie podatkowe podatnika nie zostanie wykonane
  • Wobec podatnika toczyć się będzie inne postępowanie podatkowe w zakresie podatku bądź prowadzona będzie kontrola podatkowa lub celno-skarbowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *