Składki ZUS za chorobowe pracownika

Składki ZUS za chorobowe pracownika

Przy wypłacaniu pracownikowi wynagrodzenia za pracę pracodawca jest zmuszony od wynagrodzenia wyliczyć składki ubezpieczeniowe, a następnie musi wskazać je w dokumentach rozliczeniowych.
W sytuacji, gdy pracownik nie był zdolny do pracy w danym miesiącu np. z powodu choroby, przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe z tego tytułu.

 

Wynagrodzenie dla pracownika w czasie choroby

Osoba, która zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę i podlega pełnym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Oprócz tego, pracodawca opłaca też za pracownika składki na Fundusz Pracy i FGŚP, o ile jest on zobowiązany do opłacania składek na te Fundusze. W związku z czym w przypadku, gdy pracownik był niezdolny do pracy przez część miesiąca, jego wynagrodzenie (wraz z podlegającymi składkami ZUS) zostaje odpowiednio pomniejszone o dni niedyspozycji.

Dodatkowo pracownik niezdolny do pracy z powodu choroby (lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną), przez pierwsze dni absencji chorobowej w danym roku kalendarzowym zachowuje prawo do co najmniej 80% wynagrodzenia (tzw. wynagrodzenia chorobowego).

Wymiar tego świadczenia uzależniony jest od wieku i wynosi odpowiednio do:

  • 33 dni w ciągu roku kalendarzowego lub
  • 14 dni w ciągu roku kalendarzowego dla pracownika, który ukończył 50. rok życia.

Warto tutaj podkreślić, iż wynagrodzenie przysługujące pracownikowi za przepracowaną część miesiąca podlega pełnym składkom ZUS, jednakże wynagrodzenie za czas choroby nie stanowi podstawy do naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne. Kwotę tego wynagrodzenia pracodawca wlicza jednak do podstawy wymiaru składki zdrowotnej. Od kwoty tego wynagrodzenia pracodawca nie nalicza również składek na fundusze pozaubezpieczeniowe.

 

Składki ZUS
W każdym miesiącu pracodawca zmuszony jest do sporządzania raportu miesięcznego ZUS RCA oraz deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, która trafia bezpośrednio do ZUS’u. Pracodawca uwzględnia w nich należne składki ubezpieczeniowe od wszystkich wypłat stanowiących podstawę wymiaru składek, dokonanych lub postawionych do dyspozycji pracownika od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, którego dokumenty te dotyczą.

Zatem do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, oprócz wypłaconej pracownikowi w danym miesiącu kalendarzowym pensji za pracę, wlicza także wypłacone mu w tym miesiącu wynagrodzenie chorobowe. Pracodawca wylicza zatem składkę na ubezpieczenie zdrowotne od łącznej kwoty obu tych wypłat.

Okres przerwy w opłacie składek ubezpieczeniowych z powodu choroby pracownika pracodawca wykazuje w raporcie miesięcznym ZUS RSA. Kwotę wypłaconego pracownikowi świadczenia wykazuje w raporcie ZUS RSA sporządzonym za miesiąc, w którym dokonał jego wypłaty.

 

Opodatkowanie wynagrodzenia chorobowego
Wynagrodzenie chorobowe jest przychodem ze stosunku pracy podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o pdof. Oznacza to, że podlega ono opodatkowaniu razem z wynagrodzeniem za przepracowaną część miesiąca, z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodu.

 

Dla przykładu, podajemy poniżej pełne obliczenie wynagrodzenia za dany miesiąc:

Przykład

Pracownik chorował przez kilka dni w maju br. Pracodawca w dniu 31 maja 2012 r. wypłacił mu wynagrodzenie za czas przepracowany w tym miesiącu w kwocie 3.950 zł oraz wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby w kwocie 1.000 zł. Od kwoty tej wypłaty dokonał następujących wyliczeń:

wyliczenie

poz.

obciążenia składkowo-
-podatkowe

kwota wynagrodzenia z umowy o pracę

1

3.950 zł

kwota wynagrodzenia za czas choroby

2

1.000 zł

wyliczenie składek

składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, w tym:

– emerytalna – 385,52 zł (3.950 zł x 9,76%),

– rentowe – 59,25 zł (3.950 zł x 1,5%),

– chorobowa – 96,78 zł (3.950 zł x 2,45%)

3

541,55 zł

składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę, w tym:

– emerytalna – 385,52 zł (3.950 zł x 9,76%),

– rentowe – 256,75 zł (3.950 zł x 6,5%),

– wypadkowa – 76,24 zł (3.950 zł x 1,93%*)

4

718,51 zł

podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne
(poz. 1 + poz. 2) – poz. 3

5

4.408,45 zł

składka na ubezpieczenie zdrowotne (poz. 5 × 9%)

6

396,76 zł

składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku dochodowego (poz. 5 × 7,75%)

7

341,65 zł

składka na FP (poz. 1 × 2,45%)

8

96,78 zł

składka na FGŚP (poz. 1 × 0,10%)

9

3,95 zł

wyliczenie podatku

koszty uzyskania przychodu

10

111,25 zł

podstawa opodatkowania (poz. 1 + poz. 2) – (poz. 10 + poz. 3), po zaokrągleniu do pełnych złotych

11

4.297 zł

zaliczka na podatek (poz. 11 × 18%) – 46,33 zł

12

727,13 zł

zaliczka podlegająca przekazaniu do US (poz. 12 – poz. 7), po zaokrągleniu do pełnych złotych

13

385 zł

kwota do wypłaty dla pracownika (poz. 1 + poz. 2) – (poz. 3 + poz. 6 + poz. 13)

14

3.626,69 zł

Uwaga*! Przyjęto, że właściwą stopą procentową składki wypadkowej obowiązującą tego pracodawcę jest 1,93%.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *