Ulga za złe długi w roku 2019

Rok 2019 przyniósł przedsiębiorcom wiele zmian podatkowych. Jedną z nich jest wprowadzenie zmian dotyczących „ulgi za złe długi”.

Co to jest ulga za złe długi ?

Każdy przedsiębiorca, który wystawia fakturę za swe usługi lub sprzedane produkty, musi opłacić podatek należny od tej faktury. Czasem jednak zdarza się tak, że kontrahent nie wywiąże się z terminu zapłaty faktury bądź wcale nie zapłaci przedsiębiorcy należnej kwoty.

W takim przypadku przedsiębiorcy byli stratni – w sumie nie dlatego, że nie dopięli transakcji do końca (zazwyczaj wydanie towaru następuje dopiero po opłaceniu faktury), lecz dlatego, że opłacili podatek za fakturę, za którą należności nigdy nie otrzymali.

Ustawodawca przewidział wyjście z takiej sytuacji i wprowadził do polskiego prawa podatkowego przywilej odliczania podatku za niedoprowadzone do finalizacji transakcje. Ulga na złe długi to swoisty ratunek dla VAT-owców, którzy nie zdołali wyegzekwować należnych im kwot od nieterminowych kontrahentów.

Kto może korzystać z ulgi za złe długi ?

Okazuje się, że ulga na złe długi w PIT, a więc zmniejszenie podstawy opodatkowania u podatnika sprzedawcy oraz zwiększenie podstawy opodatkowania u podatnika nabywcy będzie możliwa, jeżeli:

  • dłużnik lub wierzyciel nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego,
  • jeśli od daty wystawienia faktury lub zawarcia umowy dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura bądź została zawarta umowa (zobowiązanie nie uległo przedawnieniu),
  • wierzyciel I dłużnik jest rezydentem podatkowym o nieograniczonym obowiązku podatkowym albo jest rezydentem o ograniczonym obowiązku podatkowym.
Ulga za złe długi – zmiany w roku 2019

Sprzedawca ma prawo, aby skorzystać z ulgi na złe długi, czyli korekty rozliczonego VAT, gdy kupujący nie opłaci faktury. Do końca roku 2018 był to okres 150 dni, natomiast od 1 stycznia 2019 r. czas ten został skrócony. Obecnie wynosi 90 dni, kiedy można uznać, że wierzytelność jest nieściągalna, i dokonać korekty. Oznacza to, że sprzedawca szybciej będzie mógł obniżyć VAT wynikający z nieopłaconej faktury.

Choć nowe przepisy weszły w życie z początkiem 2019 r., to będą one miały zastosowanie również do wierzytelności powstałych przed tą datą, których nieściągalność zostanie uprawdopodobniona.

Zgodnie z art.89a ust.1a ustawy o VAT – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019r. - nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie, lub na fakturze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *