Zasiłek wyrównawczy

Jeśli się przedłuża niezdolność do pracy pracownika, która wynika z choroby bądź z wypadku przy pracy oznacza to obniżenie wysokości wynagrodzeni. W takiej sytuacji, jeśli zatrudniony decyduje się, np. na rehabilitację może liczyć na zasiłek wyrównawczy.

Komu przysługuje zasiłek wyrównawczy?

Takie świadczenie może przysługiwać pracownikowi, któremu wynagrodzenie uległo obniżeniu, z przyczyny odbywania tzw. rehabilitacji zawodowej spowodowanej zmniejszoną sprawnością do pracy.

Takiej rehabilitacji mogą zostać poddane osoby, które są zatrudnione w przypadku kiedy:

  • pracują w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych, a ich stan zdrowia wymaga zmiany pracy,

  • poprzez długotrwałą chorobę bądź wypadek przy pracy utraciły zdolność do wykonywania obowiązków służbowych, przez co wymagają adaptacji do pracy,

  • Są one narażone na powstanie choroby zawodowej i wymagają przekwalifikowania.

Wojewódzki ośrodek medycyny pracy lub lekarz orzecznik ZUS orzeka o potrzebie przeprowadzenia rehabilitacji zawodowej pracownika.

Jeśli rehabilitacja zawodowa została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, wówczas pracownikowi przysługuje zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia wypadkowego. W innych przypadkach zasiłek wyrównawczy wypłacany jest z ubezpieczenia chorobowego.

Kto może się starać o zasiłek wyrównawczy ?

Zasiłek wyrównawczy może zostać udzielony tylko i wyłącznie osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę. Do tego świadczenia nie mają prawa:

  • bezrobotni,

  • emeryci,

  • renciści (w przypadku renty z tytułu niezdolności do pracy)

  • przedsiębiorcy,

  • wykonawcy dzieła,

  • zleceniobiorcy (nawet w przypadku opłaty składek społecznych, w tym również dobrowolne ubezpieczenie chorobowe).

Świadczenie zasiłku wyrównawczego przyznawane jest na czas rehabilitacji zawodowej, nie może być dłużej niż 24 miesiące. Dlatego prawo do zasiłku wyrównawczego ustaje w dniu zakończenia rehabilitacji zawodowej oraz przesunięcia do innej pracy.

Wysokość zasiłku wyrównawczego

Zasiłek wyrównawczy stanowi różnicę pomiędzy przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających rehabilitację a wynagrodzeniem miesięcznym osiągniętym podczas pracy z obniżonym wynagrodzeniem.

Jeśli ubezpieczony będący pracownikiem przepracował tylko część miesiąca w efekcie nieobecności w pracy z przyczyn usprawiedliwionych, zasiłek wyrównawczy za dany miesiąc przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem, zmniejszonym o jedną trzydziestą część za każdy dzień tej nieobecności a wynagrodzeniem, które zostało osiągnięte w tym miesiącu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *