Fundusz Pracy – obowiązek opłacania składek

Fundusz pracy jest obowiązkowy dla wybranych płatników (w tym pracodawcy) wg ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W związku z powyższym opłacanie Funduszu Pracy jest obowiązkowe dla pracodawcy oraz innych jednostek organizacyjnych, rolniczych spółdzielni produkcyjnych i kółek rolniczych oraz innych osób.

Dokładniej mówiąc obowiązek opłacania składek spoczywa na:

  • pracodawcy oraz innych jednostkach organizacyjnych, w tym również w odniesieniu do osób m.in: pozostających w stosunku pracy lub służbowym, wykonujących pracę nakładczą lub na podstawie umowy agencyjnej/zlecenia, wykonujących pracę w okresie odbywania kary pozbawienia wolności itp.,
  • rolniczych spółdzielniach produkcyjnych i spółdzielniach kółek rolniczych za swoich członków (z wyjątkiem członków, którzy wnieśli wkład gruntowy o powierzchni użytków rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowych),
  • innych osobach niż wymienione wyżej, podlegających ubezpieczeniom społecznym lub zaopatrzeniu emerytalnemu (w tym np. osobach prowadzących działalność gospodarczą, osobach wykonujących wolny zawód).

Dodatkowo należy jeszcze wspomnieć o grupie osób (nawet jeżeli są objęte ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym) za które nie odprowadza się składek FP. Są to m.in: osoby przebywające na urlopie wychowawczym, pobierające zasiłek macierzyński, duchowni, osoby pobierające zasiłki stałe, osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem itd. – wg art. 104 ust. 1 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *