Import towarów z Chin

Polscy przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na import towarów z Chin. Jest to ściśle związane z atrakcyjnością cen nabywanych towarów.

Konkurencyjne ceny, oferowane przez Chińskie fabryki, wynikają z niskich kosztów utrzymania siły roboczej, niskich podatków i taniej energii. Polskim firmom opłaca się importować towary z Chin.

Zatem warto zapoznać się z procedurami i sposobem rozliczania importu towarów.

Gdy firma decyduje się na import towarów z Chin, których proces odprawy celnej odbywa się w Polsce, musi pamiętać o powstaniu obowiązku rozliczenia VAT. Za podstawę opodatkowania, przyjmuje się wartość celną wraz z należnym cłem.

Podatnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty związanej z podatkiem VAT z tytułu importu towarów, nie później, niż do 10 dnia od chwili otrzymania  ostemplowanego dokumentu odprawy celnej.

Podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego, o kwotę zapłaconego podatku VAT z tytułu importu towarów, ujmując go jako VAT naliczony.  VAT, z którego podatnik musi się rozliczyć, będzie przedstawiony w dokumencie SAD lub PZC.

Uproszczona procedura importu towarów
Uproszczona procedura importu towarów, najprościej mówiąc, polega na ominięciu procedury celnej. Na jej podstawie, możliwe jest wykazanie podatku VAT należnego w deklaracjach podsumowujących VAT-7 bądź VAT-7K.  Art. 33a ust. 1 ustawy o VAT,  umożliwia wykazanie VAT-u związanego z importem towarów z Chin w deklaracji rozliczeniowej VAT, za okres, w jakim powstało zobowiązanie podatkowe z tego tytułu.

Zastosowanie procedury uproszczonej jest możliwe tylko wtedy, gdy spełnione zostaną wymagania przedstawione w art. 33a ust. 2-2b ustawy o VAT. A mianowicie, przedsiębiorca importujący towary, jest zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia, z którego będzie jasno wynikać, że podatnik nie zalega z płatnościami, dotyczącymi podatków, składek na ubezpieczenia społeczne.

Ponadto, przedsiębiorca jest zobligowany do potwierdzenia statusu podatnika VAT czynnego. Istotne jest, aby wymagane dokumenty zostały wydane w okresie maksymalnie do 6 miesięcy wstecz, przed przedstawieniem ich naczelnikowi odpowiedniego urzędu celnego. Jednakże podatnik ma też prawo, zamiast składania danych dokumentów, złożyć oświadczenie, w którym powinny zawierać się informacje wymagane w wymienionych dokumentach. Takie oświadczenie niesie za sobą odpowiedzialność karną za składanie fałszywych zeznań. Importerzy powinni również pamiętać o zawiadomieniu naczelnika danego urzędu celnego, a także skarbowego o wyborze rozliczenia VAT, na zasadzie procedury uproszczonej w okresie poprzedzającym rozpoczęcie okresu rozliczeniowego, w którym będzie stosowane dane rozliczenie. Takie zawiadomienie jest wymagane w formie pisemnej.

Podczas importu towarów, kluczowe jest miejsce odprawy celnej. Jeśli odbywa się ona na terenie innego niż Polska kraju członkowskiego Unii Europejskiej, to taki import automatycznie staje się wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów. W takiej sytuacji Polski podatnik będzie zobowiązany do zastosowania się procedur WNT.

Procedura 42
Coraz to bardziej popularną staje się forma importu towarów z Chin zwana „Procedurą 42”. Dzięki tej procedurze możliwe jest uniknięcie naliczenia podatku VAT. Ma to ogromne znaczenie w sytuacji, gdy przedsiębiorca zakupuje towar na wysokie kwoty. Przykładowo, importując towar o wartości 100 000 zł, dodatkowo musi odprowadzić podatek o wartości 23 000 zł. Procedura 42 pozwala na obejście tego problemu, poprzez dostarczenie importowanego towaru, zamiast do docelowego kraju użytkowania do innego należącego do Unii Europejskiej.

Procedura przez Hamburg
W Polsce powodzeniem cieszy się tzw. procedura przez Niemcy, a dokładniej Hamburg. Proces ten przebiega następująco:

  1. powstanie transakcji zakupu z Chin- tutaj ważnym jest aby zaznaczyć, że towar będzie transportowany do portu w Hamburgu
  2. gdy towar zostanie dostarczony do Hamburga, przedstawiciel fiskalny w imieniu importującego musi oświadczyć, że towar nie jest przeznaczony do użytkowania
    w Niemczech.
  3. towar zostaje wysłany do Polski, już na podstawie wewnątrzwspólnotowej wymiany towarów. Na tej podstawie, w Hamburgu nie został naliczony podatek VAT.

Przedstawicielem fiskalnym jest osoba wskazana przez importera. Załatwia ona wszystkie formalności związane z procedurą importu towarów. Wskazanie przedstawiciela fiskalnego odbywa się poprzez podpisanie z nim umowy, przesłanie jemu upoważnienia, nadanie mu niezbędnego przedstawicielstwa. Należy również powiadomić agencję celną w Hamburgu o ustaleniu przedstawiciela fiskalnego.

Co ważne, Procedura 42 nie jest korzystna przy zakupie towarów o niskiej wartości, gdyż należy pamiętać o kosztach pośrednich związanych z pozyskiwaniem odpowiednich pozwoleń, a także ustanowieniem przedstawiciela fiskalnego. Jednak dla importerów, nabywających towar o wysokiej wartości jak np. 100 000 zł jest to jak najbardziej opłacalna metoda. Dzięki Procedurze 42, taki przedsiębiorca będzie zmuszony ponieść koszt rzędu około 300 euro za wskazanie przedstawiciela fiskalnego, w zamian za brak podatku , który wyniósłby go 23000 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *