Jak napisać regulamin sklepu internetowego?

Jak napisać regulamin sklepu internetowego?

Aby napisać poprawny regulamin własnego sklepu internetowego trzeba skupić się na paru ważnych kwestiach związanych z procesem zakupowym, a więc spojrzeć na całą sprawę od strony kupującego – składającego u nas zamówienie.

Mianowicie, należy wpierw upewnić się i skupić na kwestiach związanych z:

 • Koszykiem oraz for­mu­larzem za­mó­wie­nia - nalezy sprawdzić czy oba narzędzia dzia­łają w od­po­wiedni spo­sób. Na po­szcze­gól­nych eta­pach muszą być zaprezentowane okre­ślone in­for­ma­cje dla kupującego.
 • Szczegółowymi informacjami na temat składanego zamówienia -kKupujący musi wie­dzieć, co ku­puje i za ile ku­puje. Gdy zaakceptuje przedstawione podsumowanie, może przejść do kolejnego kroku.
 • Udostępnieniem możliwych oopcji wyboru form do­stawy i płat­no­ści - obie formy muszą być jasne i czytelne dla klienta. Najlepiej gdy zawierają informację na temat cen, aby Klient mógł zdecydować czy chce tańszą przesyłkę czy droższą i czym się one różnią między sobą. Kupujący musi wie­dzieć, ile za­płaci za do­stawę, w jaki spo­sób ma za­pła­cić, kiedy może spo­dzie­wać się za­mó­wie­nia.
 • Wszelkimi informacjami o możliwości odstąpienia od zawartej umowy. Kupujący musi zo­stać po­in­for­mo­wany o pra­wie do od­stą­pie­nia od umowy i moż­li­wo­ści skła­da­nia re­kla­ma­cji.
 • Możliwościami zapoznania się z regulaminem sklepu - jeszcze przed zatwierdzeniem zamówienia. Kupujący musi mieć moż­li­wość za­po­zna­nia się z re­gu­la­mi­nem sklepu, jego za­ak­cep­to­wa­nia i ewen­tu­al­nego wy­ra­że­nia do­dat­ko­wych zgód mar­ke­tin­go­wych.
 • Obowiązkiem zapłaty. Kupujący musi zo­stać po­in­for­mo­wany, że skła­da­jąc za­mó­wie­nie, zo­bo­wią­zany jest do za­płaty. Najłatwiej zro­bić to, de­fi­niu­jąc wła­ściwą treść przy­ci­sku fi­na­li­zu­ją­cego skła­da­nie za­mó­wie­nia

Jeżeli wszystkie w/w informacje znajdą się w procesie zakupowym, Klient poczuje się bezpieczny i będzie miał 100% pewność, że sklep działa zgodnie z prawem i nie ukrywa przed nim żadnych ważnych kwestii dotyczących składanego zamówienia.

 

Po sprawdzeniu swojego procesu zakupowego, należy przejść do pisania regulaminu sklepu.

O wszelkim dopełnieniu niżej wymienionych obowiązków względem konsumenta, mówi ustawa o prawach konsumenta. Regulamin sklepu internetowego chroni nie tylko kupującego, ale również sprzedającego, przed nieuczciwymi lub problematycznymi kupującymi. Regulamin często służy jako podstawa (dowód) przy ewentualnych sytuacjach spornych.

Regulamin ma chronić przedsiębiorcę, ale nie może być jednak nadużywany. Sprzedający nie może być Panem i Władcą nad kupującym. Niedozwolone klauzule są niedozwolone w regulaminach sklepów internetowych. Dla przykładu, poniżej klauzule niedozwolone:

 • w przy­padku uszko­dze­nia opa­ko­wa­nia po­trą­camy 5% war­to­ści to­waru,
 • przy wy­bo­rze prze­syłki Pocztą Polską przez klienta, nadawca w przy­padku jej za­gi­nię­cia od­po­wiada za to­war do kwoty 110 zł,
 • sprze­dawca nie od­po­wiada za opóź­nie­nia w do­sta­wie lub brak moż­li­wo­ści do­star­cze­nia to­waru w przy­padku gdy to­war zo­sta­nie w ter­mi­nie prze­ka­zany fir­mie spe­dy­cyj­nej, a ta nie wy­wiąże się z umowy do­star­cze­nia w usta­lo­nym ter­mi­nie,
 • wszel­kie zwroty mu­szą uprzed­nio zo­stać zgło­szone na ad­res e-mail xyz@xz.pl; w przy­padku zgody sklepu na zwrot czę­ści po upły­wie 10 dni, za­strze­gamy w ta­kich przy­pad­kach moż­li­wość po­trą­ce­nia czę­ści środ­ków z ty­tułu kosz­tów ob­sługi zwrotu,
 • mimo do­ło­że­nia na­le­ży­tej sta­ran­no­ści w ofer­cie pre­zen­to­wa­nej na stro­nie sklepu mogą się po­ja­wić błędy, które jed­nak nie mogą być pod­stawą do pod­no­sze­nia rosz­czeń wo­bec sprze­dawcy.

Więcej przykładowych klauzul w regulaminach sklepów internetowych można znaleźć w Rejestrze Klauzul Niedozwolonych.

 

Podsumowując, w regulaminie powinny znaleźć się proste, krótkie i najważniejsze informacje. Regulamin wcale nie musi być długi i zawiły, aby wyglądał profesjonalnie – takie regulaminy są ciężkie do przyswojenia przez potencjalnych klientów i są źle odbierane, ponieważ kupujący próbuje doszukać się w nich ukrytych haczyków. Natomiast krótki regulamin, ale treściwy będzie zawierał najważniejsze informacje dla obu stron, a kupujący w szybki sposób przyswoi jego treść bez potrzeby głębokiego wczytywania się w treść. Należy ograniczyć się do minimum jakie wymagają przepisy. Nie należy kombinować i próbować przechytrzyć kupujących. Gra fer opłaci się w przyszłości  w postaci zaufania, dobrego wizerunku i stałych klientów, którzy będą stale i chętnie powracać.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *