Jak zaksięgować rachunek umowy o dzieło 20%?

Poniżej przedstawiamy przykład zaksięgowania rachunku do umowy o dzieło pracownika, przy zastosowaniu 20% kosztów uzyskania przychodu.

Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną, opisaną szczegółowo w przepisach Kodeksu pracy.

Umowa o dzieło oznacza, iż osoba podpisująca umowę (a więc wykonawca) jest zobowiązana do wykonania wyznaczonego dzieła. Natomiast zamawiający dane dzieło jest zobowiązany do wypłacenia wynagrodzenia osobie wykonującej dane dzieło.

Wynagrodzenie jakie zamawiający musi wypłacić wykonawcy jest wypłacane zazwyczaj na zasadzie ryczałtu lub kosztorysu. Ryczałt oznacza określenie stałej wysokości (z góry) wynagrodzenia, a kosztorys to oczywiście sporządzenie zestawienia wszystkich kosztów i robocizny w celu wyznaczenia wysokości wynagrodzenia.

Według art. 8, ust. 2a oraz art. 18 us. 1a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych od wynagrodzenia brutto należy opłacać składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe oraz zdrowotne zarówno z umowy o pracę, jak i umowy o dzieło
Umowa o dzieło jest opodatkowana na jeden z dwóch sposobów – według skali podatkowej lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Rozliczenie umowy następuje na podstawie rachunku wystawionego przez wykonawcę.

Przykład

Poniżej ukażemy przykład zaksięgowania wspomnianego rachunku, a więc wynagrodzenia do umowy o dzieło podpisanej na Pana Jana Kowalskiego w kwocie 2 000 zł brutto. Zamawiający po wykonaniu dzieła przelał Panu J. Kowalskiemu wynagrodzenie netto w formie przelewu.

  1. Aby wyliczyć koszty uzyskania przychodów należy kwotę brutto wynagrodzenia pomnożyć przez 20%, a więc 2 000 zł x 20 % = 400 zł.
  2. Obliczenie opodatkowania, to odjęcie od kwoty brutto obliczonego kosztu uzyskania przychodów – 2 000 zł – 400 zł = 1 600 zł.
  3. Zaliczka na podatek dochodowy to opodatkowanie pomnożone przez 18%, a więc 1 600 zł x 18% = 288 zł
  4. Kwota do wypłaty to wartość brutto odjęta od zaliczki na podatek dochodowy, a więc 2 000 zł – 288 zł = 1 712 zł.

W firmie X plan kont ustawiony jest indywidualnie dla podanej działalności i jej przykładowy zestaw używanych kont znajduje się poniżej – dla księgowania rachunków do umowy o dzieło:

  1. Zaksięgowanie wynagrodzenia brutto w kwocie 2 000 zł ujmowany jest na koncie 405-2 Prace zlecone i dzieła (po stronie Wn) oraz na koncie 230-2 Wynagrodzenia bezosobowe (po stronie Ma).
  2. Zaliczka na podatek od osób fizycznych w kwocie 288 zł ujmowana jest na koncie 230-2 Wynagrodzenia bezosobowe (po stronie Wn) i 220-2 Podatek od wynagrodzeń (po stronie Ma).
  3. Wypłata wynagrodzenia (WB) w kwocie do wypłaty w wartości 1 712 zł ujmowana jest na koncie 230-2 Wynagrodzenia bezosobowe (po stronie Wn) i na koncie 130-1 Bieżący rachunek bankowy (po stronie Ma).
  4.  Zapłata zaliczki na podatek dochodowy (WB) w kwocie 288 zł ujmowana jest na koncie 220-2 Podatek od wynagrodzeń (po stronie Wn) i na koncie 130-1 Bieżący rachunek bankowy (po stronie Ma).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *