Jak uzyskać wsparcie finansowe od urzędu pracy?

Osoba, która obecnie nigdzie nie jest zatrudniona – jest po prostu osobą bezrobotną, może założyć swoją własną działalność gospodarczą, a przy tym ma możliwość ubiegania się o przyznanie pomocy z Funduszu Pracy na jej podjęcie.

Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o pomoc, a więc dofinansowanie zakładanej działalności gospodarczej.

Osoby te muszą złożyć wniosek o przyznanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy.

Jednakże, aby wniosek został w ogóle uwzględniony bezrobotny musi spełnić między innymi warunki, iż w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku:

 • nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
 • nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
 • po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną formę pomocy określoną w ustawie.

Kiedy odpowiedź?

Po złożeniu wniosku w ciągu 30 dni bezrobotny zostanie poinformowany przez urząd pracy o ostatecznej decyzji przyznania mu pomocy finansowej. Jeżeli odpowiedź będzie pozytywna, to urząd pracy podpisze z bezrobotnym umowę. Zawiera ona w szczególności zobowiązanie bezrobotnego do udokumentowania i rozliczenia wydatkowania otrzymanych środków, w określonym w umowie terminie, nieprzekraczającym dwóch miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności.


Ile może uzyskać pomocy w kwocie pieniężnej?

Bezrobotny może uzyskać dotację w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia.

W okresie czerwiec – sierpień 2017 r. będzie to kwota 26.121,30 zł (tj. 6 x 4.353,55 zł).


Jakie informacje muszą być ujęte we wniosku?

W wyżej wymienionym wniosku muszą być ujęte podstawowe informacje, między innymi:

 • kwota wnioskowanych środków,
 • rodzaj działalności gospodarczej, którą zamierza podjąć, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w tym symbol podklasy określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),
 • kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania,
 • specyfikacja i harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków, przeznaczanych w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, opłatę wpisowego lub wkładu do spółdzielni socjalnej,
 • proponowana formę zabezpieczenia zwrotu środków.

Jakie dołączyć do wniosku dokumenty?

Dodatkowo do wniosku należy jeszcze dołączyć oświadczenia o:

 • korzystaniu lub nieskorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 • nieposiadaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
 • niekaralności, w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku, za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu – Kodeksu karnego,
 • rezygnacji z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia jej prowadzenia,
 • niezłożeniu wniosku do innego starosty o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *