Jak uzyskać wsparcie finansowe od urzędu pracy?

Osoba, która obecnie nigdzie nie jest zatrudniona – jest po prostu osobą bezrobotną, może założyć swoją własną działalność gospodarczą, a przy tym ma możliwość ubiegania się o przyznanie pomocy z Funduszu Pracy na jej podjęcie.

Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o pomoc, a więc dofinansowanie zakładanej działalności gospodarczej.

Osoby te muszą złożyć wniosek o przyznanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy.

Jednakże, aby wniosek został w ogóle uwzględniony bezrobotny musi spełnić między innymi warunki, iż w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku:

 • nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
 • nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
 • po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną formę pomocy określoną w ustawie.

Kiedy odpowiedź?

Po złożeniu wniosku w ciągu 30 dni bezrobotny zostanie poinformowany przez urząd pracy o ostatecznej decyzji przyznania mu pomocy finansowej. Jeżeli odpowiedź będzie pozytywna, to urząd pracy podpisze z bezrobotnym umowę. Zawiera ona w szczególności zobowiązanie bezrobotnego do udokumentowania i rozliczenia wydatkowania otrzymanych środków, w określonym w umowie terminie, nieprzekraczającym dwóch miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności.


Ile może uzyskać pomocy w kwocie pieniężnej?

Bezrobotny może uzyskać dotację w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia.

W okresie czerwiec – sierpień 2017 r. będzie to kwota 26.121,30 zł (tj. 6 x 4.353,55 zł).


Jakie informacje muszą być ujęte we wniosku?

W wyżej wymienionym wniosku muszą być ujęte podstawowe informacje, między innymi:

 • kwota wnioskowanych środków,
 • rodzaj działalności gospodarczej, którą zamierza podjąć, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w tym symbol podklasy określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),
 • kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania,
 • specyfikacja i harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków, przeznaczanych w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, opłatę wpisowego lub wkładu do spółdzielni socjalnej,
 • proponowana formę zabezpieczenia zwrotu środków.

Jakie dołączyć do wniosku dokumenty?

Dodatkowo do wniosku należy jeszcze dołączyć oświadczenia o:

 • korzystaniu lub nieskorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 • nieposiadaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
 • niekaralności, w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku, za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu – Kodeksu karnego,
 • rezygnacji z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia jej prowadzenia,
 • niezłożeniu wniosku do innego starosty o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *