Kto może sporządzać (niepełne) uproszczone sprawozdanie finansowe?

Tylko niektóre podmioty mają prawo do sporządzania uproszczonej wersji sprawozdania finansowego. Kto?

Tylko podmioty mniejsze, które spełnią pewne warunki zapisane w ustawie o rachunkowości, mogą sporządzić uproszczoną wersję sprawozdania. Co za tym idzie…

Wybrane „małe” (w tym mikro) jednostki będą mogły sporządzać sprawozdanie finansowe w mniejszym zakresie, co oznacza, iż przedstawią na sprawozdaniu tylko te dane, które są wymagane i ustalone są we wzorze – załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości, oznaczone są literami i cyframi rzymskimi.

Dodatkowo mikro przedsiębiorstwa mają prawo do jeszcze większego skorzystania z uproszczenia, ponieważ nie muszą składać informacji dodatkowej – to jeden ze składników sprawozdania finansowego. Tak więc mikro przedsiębiorstwa mogą złożyć sprawozdanie w wersji uproszczonej ze wszystkimi jej składnikami (bilans, RZiS i informacja dodatkowa), jak również nie dodając informacji dodatkowej, a więc złożyć tylko bilans i RZiS. Jednakże istnieje jeden warunek – niektóre informacje muszą być objęte zakresem informacyjnym, a więc zostaną przez te jednostki ujawnione w informacjach uzupełniających do bilansu (por. art. 48 ust. 3 ustawy o rachunkowości).

Warunki o których wspominaliśmy powyżej, omówimy poniżej. Podsumowując, mniejsze spółki mają możliwość sporządzenia uproszczonych sprawozdań finansowych pod warunkiem, że w roku obrotowym, za który należy sporządzić sprawozdanie finansowe, spółka nie osiągnęła dwóch z trzech poniższych wytycznych:

  • średnioroczne zatrudnienie na poziomie 50 osób;
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego – równowartość w walucie polskiej 2 milion euro;
  • przychód netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych – równowartość w walucie polskiej 4 milionów euro.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *