Które informacje są obowiązkowe w sprawozdaniu finansowym?

Oprócz elementów jakie wymieniliśmy już wcześniej oraz cech jakie musi spełniać sprawozdanie, istnieją jeszcze inne dodatkowe cechy, które powinny być spełnione OBOWIĄZKOWO.

Informacje jakie mają być zawarte w sprawozdaniu z działalności muszą spełniać określone cechy, a mianowicie warunki:

  • przydatne
  • kompletne
  • zgodne z rsf
  • wolne od istotnych zniekształceń

Dodatkowo minimalna zawartość z sprawozdania regulowana jest przez ust. 2 i 3 art. 49 ustawy, gdzie wyróżnione są trzy grupy informacji:

  • Informacje obowiązkowe, które zawierają istotne informacje ze wskaźnikami finansowymi i niefinansowymi o: stanie majątkowym, sytuacji finansowej obecnej i przewidywalnej, uzyskanych efektach oraz czynnikach ryzyka i zagrożeniach.
  • Informacje uściślające, które informują o: zdarzeniach istotnych wpływających na działalność jednostki, przewidywanym rozwoju jednostki, osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju, nabyciu udziałów własnych, posiadanych przez jednostkę oddziałach, instrumentach finansowych, zasadach ładu korporacyjnego.
  • Informacje uzupełniające, które ukazane są w postaci wskaźników finansowych i wielkości niefinansowych dotyczących: środowiska naturalnego, zatrudnienia i spraw pracowniczych oraz działalności jednostki lub dodatkowych wyjaśnień do kwot z rsf.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *