Równoważny system czasu pracy

Równoważny system pracy odnosi się do 12, 16 lub 24 godzin pracy i jest oczywiście zależny od warunków pracy.

System 12. godzinny może być wprowadzony tylko w uzasadnionych przypadkach – w określonym rodzaju pracy lub jej organizacji. Przede wszystkim system ten stosowany jest w rolnictwie, hotelarstwie, drogownictwie itp.

Należy jednak podkreślić, że czas ten nie może w ciągu całego tygodnia przekroczyć normę 40 godzin – w przyjętym okresie rozliczeniowym. Jednakże należy podkreślić, iż okres rozliczeniowy w tym wypadku nie może być dłuższy niż miesiąc.

W związku z powyższym danemu pracownikowi można albo udzielić dzień wolny od pracy w danym tygodniu, albo skrócić jego dobowe normy pracy w określonym dniu, tak aby równoważnie w całym tygodniu suma przepracowanych godzin nie była większa niż ustalone 40 godzin.


Natomiast czas pracy maksymalnie do 16 godzin wprowadzany jest w pracy, w której dokonuje się dozoru urządzeń lub gdy praca związana jest z częściowym pozostawieniem w pogotowiu pracy.

Po przepracowanych 16. godzinach, pracownik powinien korzystać z wydłużonego okresu odpoczynku, który musi co najmniej trwać tyle godzin, przez ile była wykonywana praca + (plus) okres odpoczynku tygodniowego (35 godzin). W związku z czym po 16 godzinach pracy, przysługuje pracownikowi minimum 51 godzin odpoczynku (wg wzoru: 16h+35h tyg.).

Okres rozliczeniowy w tym wypadku również nie może być większy niż 1 miesiąc.


Jeżeli chodzi o czas pracy do 24 godzin, to jest on stosowany tylko w przypadku pracowników, którzy wykonują obowiązki dotyczące pilnowania mienia lub ochrony osób oraz w zakładowych strażach pożarnych lub służbach ratowniczym.  Oczywiście tak długa praca, jak również kwestie udzielania danym pracownikom długiego odpoczynku powodują sytuację, że takie zastosowanie systemu jest możliwe tylko w przypadku, gdy praca świadczona jest przez zespół, gdzie możliwe jest zorganizowanie i podzielenie pracy poszczególnych pracowników – na tych którzy świadczą prace, są w gotowości i korzystają z przysługującego im odpoczynku.

W związku z powyższym po każdym okresie pracy, np. po 24 godzinach pracy, pracownikowi przysługuje odpoczynek, który jest sumą godzin pracy + odpoczynku tygodniowego. Tak więc po 24 godzinach pracy, pracownik otrzymuje 59 godzin odpoczynku (wg wzoru: 24 h+ 35 h tyg).

Okres rozliczeniowy w tym wypadku nie powinien również przekroczyć 1 miesiąca, jednakże w niektórych przypadkach może być wydłużony do 3 miesięcy i w wyjątkowych sytuacjach do 4 miesięcy maksymalnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *