W jakiej pozycji w deklaracji VAT-7 wykazuje się odwrotne obciążenie?

Odwrotne obciążenie wykazywane jest w różnych pozycjach na deklaracji VAT-7– w zależności od tego, czy dany podatnik jest sprzedawcą, a więc wystawia faktury z odwrotnym obciążeniem, czy jest nabywcą zakupionych towarów lub usług, dla którego została wystawiona faktura z odwrotnym obciążeniem i który ma obowiązek naliczenia podatku VAT.

Jeżeli chodzi o sprzedawcę, to jest on zobowiązany do wykazania transakcji w deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D w pozycji 31, a więc „13. Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca)” i w kolumnie „podstawa opodatkowania w zł”, w pozycji 31 wpisuje on kwotę transakcji, a więc wartość netto transakcji.

Oznacza to, iż pozycję 31 wypełnia tylko sprzedawca (dostawca) i wykazuje w niej łączną kwotę podstawy dostawy towarów oraz świadczenia usług, dla których podatnikiem jest nabywca. Oczywiście w pozycji tej wykazuje wyłącznie transakcje, których miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług jest na terytorium Polski. Kwota ta musi być zgodna z sumą kwot wykazaną w informacji podsumowującej VAT-27.

Natomiast nabywca, jest również zobowiązany do wykazania transakcji w deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D, ale w różnych pozycjach zależnych od kwoty, którą należy wykazać w deklaracji. Mianowicie:

  • jeżeli jest on zobowiązany do wykazania wartości netto transakcji, to wpisuje ją w pozycję 34, a więc „15. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)” i w kolumnie „podstawa opodatkowania w zł”, w pozycji 34 wpisuje on kwotę transakcji, a więc wartość netto transakcji. Oznacza to, iż należy dokonać samoopodatkowania według podstawowej stawki VAT.
  • jeżeli jest on zobowiązany do wykazania podatku należnego (obliczonego od wartości netto), to wpisuje ją w pozycję 35, a więc „15. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)” i w kolumnie „podatek należny w zł”, w pozycji 34 wpisuje on kwotę podatku należnego obliczoną od wartości netto. Oznacza to, iż należy dokonać samoopodatkowania według podstawowej stawki VAT.
  • jeżeli jest on zobowiązany do wykazania podstawy opodatkowania zakupu od zagranicznego kontrahenta (brak siedziby w kraju), a więc wykazaną kwotę nabycia towarów wpisuje w pozycję 32, a więc „14. Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)” i wpisuje ją w kolumnie „podstawa opodatkowania w zł”, w pozycji 32. Natomiast w pozycji 33 wpisuje podatek należny, a więc w kolumnie 33 „podatek należny w zł”. Dokonuje jego opodatkowania w stawce 23%.

Jeżeli chodzi o rozliczenie podatku naliczonego przez nabywcę, któremu przysługuje prawo do odliczenia, to w części D na deklaracji VAT-7, musi:

  • w pozycję 43 wpisać wartość transakcji netto. Dodatkowo w pozycji 41 może wykazać środki trwałe.
  • w pozycję 44 wpisać podatek naliczony, który obliczony jest od wartości netto transakcji. Dodatkowo w pozycji 42 może wykazać środki trwałe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *