Wynik finansowy netto

Z czego składa się wynik finansowy netto i jak obliczana jest jego suma wyników przychodów i kosztów?

Od 1 stycznia 2016 roku jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sporządzają wynik netto bez ujęcia kategorii zysków i strat nadzwyczajnych, ponieważ koszty i przychody z tego charakteru zalicza się po prostu do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.

W związku z powyższym wynik finansowy składa się z narastającej (obliczanej) sumy wyników przychodów i kosztów takich jak:

  1. wynik ze sprzedaży – towarów, materiałów i produktów
  2. wynik z działalności operacyjnej – wynik ten równy wynikowi sprzedaży ± różnica między pozostałymi przychodami a pozostałymi kosztami operacyjnymi
  3. wynik finansowy brutto – równa się wynikowi z działalności operacyjnej ± różnica między przychodami a kosztami finansowymi
  4. wynik finansowy netto – równa się wynikowi finansowemu brutto ± podatek dochodowy

Powyższy opis może być interpretowany wg schematu:

1. Przychody ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów
– koszty osiągnięcia tych przychodów


2. Wynik ze sprzedaży
+ pozostałe przychody operacyjne
= pozostałe koszty operacyjne


3. Wynik z działalności operacyjnej
+ przychody finansowe
– koszty finansowe


4. Wynik finansowy brutto
– podatek dochodowy od osób prawnych


Wynik finansowy netto

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *