Co to są dobrowolne potrącenia?

Co to są dobrowolne potrącenia?

Istnieją potrącenia ustawowe narzucone przez kodeks pracy, ale również dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia pracownika.

Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia pracownika występują przy:

  • wpłatach pracownika do kasy zapomogowo-pożyczkowej,

  • spłatach pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

  • składkach na rzecz związku zawodowego,

  • składki na ubezpieczenie na życie.

 

Wolna od potrąceń jest kwota w wysokości:

  • minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy,

  • 80% kwoty – przy potrącaniu innych należności niż na rzecz pracodawcy.

Należy tu podkreślić fakt, że jeżeli pracodawca chce zastosować dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia, musi uzyskać pisemną zgodę pracownika. Na piśmie pracownik powinien także wskazać wysokość kwot, które mogą być potrącane. W praktyce pracownik oświadczenie składa razem ze zgodą na potrącenie. Wyrażenie przez pracownika zgody na dokonywanie potrąceń dobrowolnych z wynagrodzenia za pracę bez zachowania formy pisemnej jest nieważne.

Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia bez zgody pracownika powoduje, że pracodawca nie wypłaca należnego wynagrodzenia i dokonuje bezpodstawnego potrącenia, co jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika.

Ważne!

Bezprawne potrącanie stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika, zagrożone karą grzywny w wysokości od 1.000 do 30.000 zł.

Zatem w sytuacji potrącenia dobrowolnego bez zgody pracownika, pracodawca powinien liczyć się z:

  • obowiązkiem zwrotu pracownikowi potrąconych kwot wraz z odsetkami,

  • karą grzywny nałożoną przez inspektora PIP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *