Jak obliczyć podatek dochodowy?

Dowiedz się, jak obliczyć podatek dochodowy w przypadku zasad ogólnych i zryczałtowanych formach opodatkowania.

Poniżej przedstawimy trzy rodzaje podatku i wyjaśnimy jak obliczyć taki podatek wg wybranego rodzaju.

Podatek według skali

W skali istnieją dwie stawki podatkowe – 18% do kwoty dochodu 85 528 zł i 32% po przekroczeniu tej kwoty.

Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych według skali mają prawo do:

  • odliczenia od uzyskanego dochodu wartości składek na ubezpieczenie społecznie,
  • odliczenia od podatku naliczonego wartości składek na ubezpieczenie zdrowotne,
  • odliczenia od podatku kwoty zmniejszającej podatek czyli 556,02 zł

W celu obliczenia podatku dochodowego za dany okres rozliczeniowy należy w pierwszej kolejności obliczyć wartość dochodu, czyli od wartości przychodu od początku roku odjąć koszty poniesione od początku roku.

Następnie koniecznym jest aby od uzyskanej kwoty dochodu odjąć możliwą do rozliczenia stratę z lat ubiegłych oraz wartość zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w danym roku podatkowym (o ile nie były zaliczane do kosztów w KPiR). Po takich wyliczeniach otrzymamy dochód do opodatkowania, należy go zaokrąglić do pełnych złotówek.

Kolejnym krokiem wyliczenia podatku dochodowego jest pomnożenie podstawy opodatkowania przez stawkę podatku. Następnie, otrzymaną kwotę należy pomniejszyć o wartość opłaconych w danym roku składek na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% od podstawy, nie cała zapłacona składka).

W taki sposób otrzymamy podatek należny za cały rok od którego należy odjąć zapłacone zaliczki w ciągu roku oraz ulgę 556,02 zł. Ostatnim, krokiem jest zaokrąglenie otrzymanego wyniku, który staje się zobowiązaniem podatkowym.


Podatek liniowy

Przedsiębiorcy rozliczający się na podstawie podatku liniowego, płacą zawsze tą samą stawkę, która wynosi 19%. Zazwyczaj na taką formę decydują się firmy osiągające wysokie dochody.

W tym wypadku możliwymi odliczeniami pomniejszającymi podatek dochodowy są składki na ubezpieczenia społeczne odejmowane od dochodu oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne odejmowane od wartości podatku.

Obliczanie podatku jaki należy uiścić do Urzędu Skarbowego powinno przebiegać w odpowiedniej kolejności, czyli najpierw należy wyliczyć wartość dochodu poprzez odjęcie kosztów poniesionych w ciągu roku od przychodów. Następnie od otrzymanej kwoty odjąć możliwą do rozliczenia stratę z lat ubiegłych oraz sumę zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w danym roku podatkowym (o ile nie były zaliczane do kosztów w KPiR). Otrzymaną wartość należy zaokrąglić do pełnych złotych, a następnie pomnożyć przez stawkę podatku w tym wypadku 19%.

W taki sposób został wyliczony podatek, który należy pomniejszyć o wartość opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne (7,75%) – wówczas otrzymujemy wartość podatku należnego, od którego należy odjąć zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach. Tak otrzymaną kwotę podatku należy zaokrąglić do pełnych złotych


Podatek zryczałtowany

Znacznie łatwiej jest obliczyć podatek dochodowy dla zryczałtowanej formy podatku. W tym wypadku należy wziąć pod uwagę wartość uzyskanych przychodów, która może zostać pomniejszona o wartość zapłaconych składek z tytułu ubezpieczeń społecznych.

Wyliczony podatek, można pomniejszyć o wartość zapłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne. Warto zwrócić uwagę na to, że koszty poniesione przez podatnika nie są brane pod uwagę.

Wyliczanie podatku dochodowego rozpoczyna się od pomniejszenia kwoty przychodu o opłaconą składkę na ubezpieczenia społeczne, a także o składki z poprzednich miesięcy, które nie zostały wykorzystane we wcześniejszych wyliczeniach. Tak wyliczoną kwotę, w następnym kroku należy zaokrąglić do pełnych złotówek, kolejno przemnożyć przez wartość stawki podatku – odpowiednią dla danego rodzaju działalności na podstawie wykazu stawek.

Kolejnym etapem jest pomniejszenie otrzymanej wartości o kwotę opłaconej w danym okresie rozliczeniowym składki na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% podstawy ubezpieczenia zdrowotnego, nie cała składka) oraz składki z poprzednich miesięcy tego roku, które nie zostały wcześniej wykorzystane w wyliczeniach.

Tak wyliczoną kwotę podatku dochodowego, podatnik jest zobowiązany zaokrąglić do pełnych złotych i odprowadzić do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *