Jak zakończyć działalność spółki z o.o.?

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością bardzo łatwo założyć, jednakże zamknięcie takiej działalności, to nieco bardziej skomplikowana sprawa, niżeli jej założenie. Warto dowiedzieć się, jakie czynności należy wykonać przy likwidacji spółki z o.o.

Spółkę z o.o. można bardzo łatwo założyć. W obecnym czasie najszybszym sposobem jest wykonanie tego przez system online – w ciągu 24h spółką będzie już zarejestrowana (założona).

Aby natomiast zakończyć swoją działalność, a więc zamknąć (zlikwidować) spółkę należy przejść szereg czasochłonnych czynności.

Poniżej przedstawimy kolejne kroki, które musi przejść cała spółka – wszyscy wspólnicy wraz z wybranym likwidatorem.

  • Aby rozpocząć (otworzyć) likwidację danej spółki należy dokonać zgromadzenia wspólników w sprawie rozwiązania spółki i uchwalić na nim ustanowienie likwidatorów oraz zasad reprezentacji spółki w likwidacji. Zazwyczaj likwidatorem jest jedna osoba i jest to dotychczasowy członek zarządu. Dodatkowo z danego zgromadzenia wspólników spółki, musi zostać sporządzony akt notarialny. Dodaje się również do firmy spółki określenie „w likwidacji”.

Rozwiązanie spółki należy złożyć do sądu rejonowego wraz z protokołem zgromadzenia wspólników i zgodą likwidatora na ustanowienie go likwidatorem (dodatkowo należy podać jego adres).

  • Następnie wybrany likwidator powinien ogłosić informację o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji. Poza tym musi jeszcze wezwać wierzycieli spółki do zgłaszania wierzytelności w terminie co najmniej 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.

Wyżej wspomniane ogłoszenie musi być opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

  • Likwidator musi też zakończyć wszystkie dotychczasowe interesy, np. rozwiązanie wszelkich umów związanych z rachunkami bankowymi, czy wypełnienie wszelkich zobowiązań lub ściągnięcie zaległych należności.

Wszystko wykonywane jest po to, aby przed całkowitym zlikwidowaniem zamknąć do końca sprawy związane ze spółką – aby zostały one definitywnie zakończone.

  • Likwidator ma przed sobą jeszcze wiele innych spraw do załatwienia. Przede wszystkim musi sporządzić sprawozdania ze swojej działalności i to za każdy rok obrotowy likwidacji.

Likwidator musi sporządzić ważne dokumenty – sprawozdania finansowe. Jest to sprawozdanie finansowe: na dzień poprzedzający otwarcie likwidacji, za każdy rok obrotowy likwidacji, z zakończenia likwidacji sporządzone na dzień poprzedzający podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli oraz jeśli spółka nie sporządziła sprawozdania za okresy poprzedzające otwarcie likwidacji, to należy przygotować sprawozdania również za te okresy.

  • Poza ww. wymienionymi sprawozdaniami w trakcie otwartej likwidacji musi jeszcze zakończyć likwidację kolejnymi dokumentami. Oznacza to, że musi stworzyć sprawozdanie likwidacyjne, w którym musi ująć wymagane dane, np. data ogłoszenia o zgłaszaniu wierzytelności, informacja o zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wszystkich znanych spółce wierzycieli, informacja o braku wiedzy na temat innych wierzycieli spółki. Wszystkie te informacje podsumowują przeprowadzoną likwidację.

Wyżej wspomniane sprawozdania, a więc sprawozdania sporządzone przez likwidatora oraz sprawozdania finansowe muszą być zatwierdzone – przez zgromadzenie wspólników wraz z udzieleniem absolutorium likwidatorowi. Sprawozdanie likwidacyjne likwidator ogłasza w siedzibie spółki.

Na zgromadzeniu kończącym likwidację należy uchwalić kwestię związane z wyznaczeniem przechowawcy dokumentacji spółki oraz z podziałem między wspólników majątku spółki pozostałego po likwidacji.

  • Na sam koniec likwidator musi jeszcze złożyć wniosek do sądu rejonowego o wykreślenie spółki. Dodatkowo do sądu musi jeszcze złożyć wszystkie inne sprawozdania i protokoły.

Dopiero, gdy wszystko zostanie prawidłowo wykonane, a wszelkie wymagane dokumenty znajdą się w sądzie rejonowym, sprawa zostanie rozpatrzona. Wszystkie kwestie zostaną dokładnie sprawdzone – czy zostały złożone wszystkie potrzebne dokumenty i spełnione wymagane obowiązki. Po pozytywnej akceptacji sąd wykreśli daną spółkę, jednakże postanowienie to musi się uprawomocnić.


ALE TO JESZCZE NIE KONIEC!

Po przejściu całego długiego procesu, który opisaliśmy powyżej należy daną likwidację spółki zgłosić jeszcze do Urzędu Skarbowego oraz ZUS. Oznacza to, że należy złożyć do tych instytucji potrzebne dokumenty.

Do Urzędu Skarbowego należy złożyć sprawozdanie likwidacyjne oraz formularz VAT-Z – jeśli spółka rozliczała podatek VAT.

Dodatkowo do ZUS należy złożyć formularz ZUS ZWPA – jeżeli spółka była płatnikiem składek. Formularz ten należy złożyć po rozliczeniu należności z tytułu wspomnianych składek.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *