Jakie mam prawa i obowiązki podczas zawieszenia działalności?

Przedsiębiorca jednoosobowej działalności gospodarczej (ale nie tylko!) ma możliwość zawieszenia swojej działalności na wybrany okres.

Podczas zawieszenia działalności gospodarczej ma jednak do spełnienia pewne obowiązki względem stosownych organów, ale ma również prawa względem swojej działalności gospodarczej, np. prawo do zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia etc.

Jak wspomniano już wyżej, przedsiębiorca, który zawiesił swoją działalność gospodarczą posiada pewne korzyści z tym związane oraz prawa. Jednakże przy tym ma jeszcze obowiązki, jakie musi wykonać względem określonych organów, np. gmina, ZUS itd.

Zawieszenie działalności gospodarczej na pewno wiąże się z wieloma korzyściami, takimi jak, np. zwolnienie z niektórych zobowiązań publicznoprawnych (brak obowiązku płacenia składek ZUS, brak obowiązku zapłaty zaliczek na podatek dochodowy) oraz możliwość podjęcia zlecenia, brak utraty statusu aktywnego przedsiębiorcy i brak obowiązku składania deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług.

Jedynym minusem zawieszenia działalności jest fakt, iż przedsiębiorca nie może prowadzić swojej działalności, a więc nie może osiągać z tego tytułu żadnych bieżących przychodów.

Podsumowując jeszcze powyższe rozważania, przedsiębiorca ma prawo do:

  • wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
  • przyjmowania zaległych należności lub obowiązek regulowania zobowiązań – powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
  • do zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia,
  • wykonywania wszelkich obowiązków nakazanych przepisami prawa,
  • osiągania przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
  • do uczestniczenia w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej.

i dodatkowo:

  • nie musi zamykać ksiąg handlowych lub podatkowych ani też likwidować innych atrybutów utożsamianych z działalnością (np. prowadzenie konta firmowego),
  • może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *