Obowiązek pracodawcy – badania profilaktyczne

Każdy pracodawca jest zobowiązany do spełniania obowiązków związanych z badaniami odnośnie nowych pracowników, jak i tych stałych.

Nowo zatrudnieni pracownicy, jak również stali, muszą posiadać orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

W związku z czym pracownicy tacy muszą podejmować się badań profilaktycznych, a więc wstępnych, kontrolnych i okresowych – wg Kodeksu pracy. Jednakże skierowanie muszą otrzymać od swojego pracodawcy, na którym ujęte będą dwie podstawowe informacje – o stanowisku pracy oraz rodzaj badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane.

W związku z badaniami wstępnymi należy podkreślić, iż tym badaniom obowiązkowo podlegają osoby przyjmowane do pracy oraz pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy  i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują  czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. Jednakże takim badaniom nie podlegają na pewno osoby przyjmowanie ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub inne, ale na tych samych warunkach pracy oraz przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko (w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy).

Natomiast badania okresowe mają na celu wykrycie chorób zawodowych. Częstotliwość wykonywania takich badań jest uzależniona od wydania orzeczenia przez lekarza prowadzącego, który sprawuje opiekę profilaktyczną nad danym pracownikiem lub pracownikami. Zaś badania kontrolne wykonywane są w przypadku, gdy dany pracownik jest niezdolny do pracy przez chorobę trwającą dłużej niż 30 dni.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że badania profilaktyczne wykonywane są zazwyczaj w godzinach pracy danego pracownika (zachowując przy tym prawo do wynagrodzenia).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *