Wynik finansowy brutto i netto

Poznaj różnice pomiędzy wynikiem finansowym brutto a netto.

Tak jak ma to miejsce w przypadku każdej sytuacji (np. wynagrodzenia) brutto oznacza, iż jest to wartość przed opodatkowaniem – nie jest odliczony od wartości głównej podatek, który daje pełną informację (końcową) na temat prawdziwej wartości ostatecznej.

W związku z tym WF brutto to rezultat wszystkich operacji wynikowych działalności osiągniętych w danym okresie –  obliczany przez zwiększenie wyniku z działalności gospodarczej o rezultat zdarzeń nadzwyczajnych.

Natomiast WF netto to ostateczny i faktyczny rezultat działalności już po opodatkowaniu. Oznacza to, iż wartość brutto jest pomniejszona o obciążenia – głównie z tytułu podatku dochodowego. Wartość netto wyniku finansowego jest po prostu różnią osiągniętych przychodów i zysków a poniesionymi kosztami i stratami, pomniejszonymi o obowiązkowe obciążenie. WF netto jest wykazywany w bilansie po stronie pasywów, jako „kapitał własny”.

Zysk i strata

Jeżeli wynik finansowy netto będzie dodatni, to oznacza iż przedsiębiorstwo osiągnęło zysk. Jeżeli jednak wynik będzie ujemny, to oznacza stratę.

W przypadku, gdy zysk będzie dodatni, to przedsiębiorstwo może go przeznaczyć, np. na nagrody dla pracowników, wypłaty zysku dla właściciele lub utworzenie kapitału zapasowego (lub rezerwowego).

Co ze stratą? Strata powinna być pokryta z utworzonego kapitału zapasowego lub rezerwowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *