Dokumenty online (publiczne) w 2019 roku

Od nowego roku czekają nas zmiany dotyczące dokumentów publicznych wystawianych i udostępnianych w formie online.

Trzy kategorie dokumentów publicznych
Zgodnie z nowymi przepisami zostaną wprowadzone 3 kategorie dokumentów publicznych. Mianowicie:
1. W pierwszej kategorii znajdą się dokumenty najważniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Jest to między innymi:

 • dowód osobisty,
 • paszport,
 • dokumenty wydawane przez urzędy stanu cywilnego,
 • niektóre dokumenty wydawane cudzoziemcom,
 • tytuły wykonawcze wydawane przez sądy i referendarzy sądowych,
 • Karta Polaka,
 • prawo jazdy,
 • legitymacje służbowe m.in. Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Inspekcji Transportu Drogowego, Żandarmerii Wojskowej.

2. W drugiej kategorii znajdą się kolejne dokumenty ważne ze względu na bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i prawnego. Są to m.in. dokumenty dotyczące:

 • broni,
 • międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych,
 • potwierdzające wykształcenie wyższe i specjalistyczne,
 • świadectwa dojrzałości.

3. Trzecią kategorią objęte zostaną dokumenty mające wpływ na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i prawnego, w tym koncesje, pozwolenia, licencje, zaświadczenia, świadectwa i certyfikaty związane z bezpieczeństwem transportu, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, świadectwa ukończenia szkoły, legitymacje szkolne i studenckie oraz dokumenty uprawniające do różnych ulg.

Rejestr dokumentów publicznych – udostępniony

Dodatkowo wprowadzona ustawa spowoduje powstanie rejestru dokumentów publicznych prowadzonego przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Dzięki temu każdy obywatel ma mieć dostęp online do wzorów obowiązujących dokumentów publicznych z ich opisem, a także opisem podstawowych zabezpieczeń i sposobu weryfikacji ich autentyczności.

Za wytwarzanie, oferowanie, zbywanie lub przechowywanie w celu sprzedaży replik dokumentu publicznego będzie groziła grzywna, ograniczenie wolności albo do dwóch lat pozbawienia wolności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *